Izračun cijene struje u Hrvatskoj (usporedba opskrbljivača električnom energijom)
Switch branches/tags
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.gitignore
LICENSE
Makefile
README.md
TODO.txt
calc_struja.js
index.html
opskrbljivaci.js
struja2.css

README.md

struja_cijene

Izračun cijene struje u Hrvatskoj (usporedba opskrbljivača električnom energijom) za kategoriju kućanstvo.

Za razliku od HERA i drugih dostupnih kalkulatora, uključuje maksimalne moguće popuste svakog opskrbljivača u izračun. Također uzima u obzir trošak plaćanja računa, ako opskrbljivač ne nudi mogućnost plaćanja bez naknade.

Molimo prijavite moguće nepravilnosti na https://github.com/mnalis/struja_cijene

Ostali pregledani pokušaji i razlozi njihove neprimjerenosti za precizan izračun: