Unofficial Errata for PiM: P!M Programmera i Matematik (Programmering i matematikundervisning på högstadiet)
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Latest commit 4119065 Nov 5, 2017
Permalink
Failed to load latest commit information.
LICENSE Initial commit Oct 30, 2017
README.md Update README.md Nov 4, 2017
pim171029.md Rename pim171029-save.md to pim171029.md Nov 4, 2017
pim171103.md Update pim171103.md Nov 5, 2017

README.md

P!M Errata (icke-officiell)

Synpunkter på och (icke-officiella) rättelser till e-boken "P!M Programmera i matematik -- Att använda programmering som ett verktyg i matematikundervisningen i årskurs 7-9" (pim171103.pdf) av Staffan Melin.
Släppt under CC Erkännande-DelaLika 4.0 Internationell (CC BY-SA 4.0).
Länk: http://oscillator.se/skola#pim
Direktlänk: http://oscillator.se/sites/default/files/skola/pim171103.pdf
Direktlänk: http://oscillator.se/sites/default/files/skola/pim171029.pdf

Notera att jag är inte upphovsman till P!M utan bara till dessa filer med synpunkter och rättelser.

Klicka på filnamn ovan för respektive utgåva.