Permalink
Browse files

Fix typo

  • Loading branch information...
isaul32 committed Jan 10, 2018
1 parent 42601f7 commit 98679432e20b04da14984b5d0f5442da28851a7a
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 modeemintternet/templates/hallitus.html
@@ -18,7 +18,7 @@ <h2>Hallitus ja toimitsijat 2018</h2>
<li>Tapahtumavastaavat: Rudi Ritosalo ja Juuso Eronen</li>
<li>Varajäsen: Juho Jokelainen</li>
<li>Oltermanni: Erkki Seppälä</li>
<li>Toiminnantarkastajat: Erkki Seppälä ja David Landau/li>
<li>Toiminnantarkastajat: Erkki Seppälä ja David Landau</li>
<li>Varatoiminnantarkastajat: Marko Heikkinen ja Juho Vähätalo</li>
</ul>

0 comments on commit 9867943

Please sign in to comment.