momex web
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
_includes
_layouts
_posts
images
public
404.html
CNAME
README.md
_config.yml
blog1.xml
blog_en1.xml
index.html

README.md

Informació del meu web

Aquest web ha de servir per retornar a la comunitat open source tot el coneixement que he obtingut al llarg d'aquests anys i exposar els projectes que he dut a terme.

License

Open sourced under the MIT license.

Tema de Jekyll (Hyde) per Mark Otto (modificacions per Xavier Morales)

Software Electrònic, esquemàtics, imatges, ... per Xavier Morales.

Autor

Xavier Morales