Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP

Loading…

SERVER-8404 Updated norwegian stop words #370

Closed
wants to merge 3 commits into from

3 participants

@christkv

Removed duplicates

List is based on

http://snowball.tartarus.org/algorithms/norwegian/stop.txt

Numbers should not be in the stop list as it should be possible to search for 30000 in a text if your f.ex index sec filings.

@IanWhalen
Collaborator

merged.

@IanWhalen IanWhalen closed this
@H8fakepeeps86
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Commits on Jan 30, 2013
 1. @christkv
Commits on Jan 31, 2013
 1. @christkv

  Sorted stopwords

  christkv authored
Commits on Feb 1, 2013
 1. @christkv

  removed duplicate

  christkv authored
This page is out of date. Refresh to see the latest.
Showing with 198 additions and 99 deletions.
 1. +198 −99 src/mongo/db/fts/stop_words_norwegian.txt
View
297 src/mongo/db/fts/stop_words_norwegian.txt
@@ -1,119 +1,218 @@
-som
alle
-et
-vÖre
-gjÛre
-slik
-ha
-nÅ
-fordi
-og
-skulle
-sist
-hvis
-vil
-hvem
andre
-slutt
-mens
-siden
-sÅ
-over
-lage
+arbeid
+at
+av
+bare
+begge
+ble
+blei
+bli
+blir
+blitt
+bort
+bra
+bruke
+både
+båe
da
-din
-vite
+de
+deg
+dei
+deim
+deira
+deires
+dem
+den
+denne
+der
+dere
deres
+det
+dette
+di
+din
disse
+ditt
+du
+dykk
+dykkar
+då
+eg
+ein
+eit
+eitt
+eller
+elles
+en
+ene
+eneste
+enhver
+enn
+er
+et
+ett
+etter
+folk
for
-hva
-hennes
-kunne
-ny
-ved
+fordi
+forsøke
fra
-lang
-mer
-kan
-er
-denne
-verdi
-riktig
-bruke
-meget
-opp
-mÅ
-mye
-sant
-samme
-mÅte
-hvordan
-der
-ville
-uten
-eneste
+få
+før
+først
+gjorde
+gjøre
+god
+gå
+ha
+hadde
+han
hans
-oss
+har
+hennar
+henne
+hennes
+her
+hjå
+ho
+hoe
+honom
+hoss
+hossen
+hun
+hva
+hvem
hver
-like
-tilstand
-arbeid
+hvilke
hvilken
-
+hvis
hvor
-folk
-det
-ut
-start
-gÅ
+hvordan
hvorfor
-god
-tid
-ikke
-meg
-han
-stille
-bra
-fÛrst
i
-ene
-fÛr
-ogsÅ
-enn
-rett
-navn
+ikke
+ikkje
+ingen
+ingi
+inkje
+inn
+innen
+inni
+ja
+jeg
+kan
+kom
+korleis
+korso
+kun
+kunne
+kva
+kvar
+kvarhelst
+kven
+kvi
+kvifor
+lage
+lang
lik
+like
makt
-med
-av
-til
-inn
-vÅr
-pÅ
-her
-nÅr
+man
mange
-du
-forsÛke
-begge
-vi
-part
-eller
-hadde
-tilbake
-en
-var
-enhver
-si
-vÖrt
-mest
-om
-gjorde
+me
+med
+medan
+meg
+meget
+mellom
men
+mens
+mer
+mest
+mi
min
+mine
+mitt
+mot
+mye
+mykje
+må
+måte
+navn
+ned
+nei
+no
+noe
+noen
+noka
+noko
+nokon
+nokor
+nokre
+ny
+nå
+når
+og
+også
+om
+opp
+oss
+over
+part
punkt
-bort
+på
+rett
+riktig
+samme
+sant
+seg
+selv
+si
+sia
+sidan
+siden
+sin
+sine
+sist
+sitt
+sjøl
+skal
+skulle
+slik
+slutt
+so
+som
+somme
+somt
+start
+stille
+så
+sånn
+tid
+til
+tilbake
+tilstand
+um
under
-nei
-innen
+upp
+ut
+uten
+var
+vart
+varte
+ved
+verdi
+vere
+verte
+vi
+vil
+ville
+vite
+vore
+vors
+vort
+vår
+være
+vært
Something went wrong with that request. Please try again.