Permalink
Browse files

Slim down gemfile

  • Loading branch information...
1 parent c6394c8 commit bbfb86a147f65b9bb383c1e6224b5699b364542f @jnunemaker jnunemaker committed Jul 9, 2012
Showing with 3 additions and 14 deletions.
  1. +3 −13 Gemfile
  2. +0 −1 test/test_helper.rb
View
16 Gemfile
@@ -1,26 +1,16 @@
source :rubygems
-gemspec
gem 'rake'
-gem 'bson', '~> 1.5'
gem 'bson_ext', '~> 1.5'
-gem 'SystemTimer', :platform => :mri_18
gem 'multi_json', '~> 1.2.0'
-group(:development) do
- gem 'ruby-debug', :platform => :mri_18
- gem 'ruby-debug19', :platform => :mri_19, :require => 'ruby-debug'
- gem 'perftools.rb', :platform => :mri, :require => 'perftools'
-end
-
group :test do
- gem 'rails', '~> 3.1.4'
- gem 'tzinfo', '~> 0.3'
- gem 'json', '~> 1.6'
- gem 'log_buddy', '~> 0.6'
+ gem 'rails', '~> 3.1.0'
gem 'jnunemaker-matchy', '~> 0.4', :require => 'matchy'
gem 'shoulda', '~> 2.11'
gem 'timecop', '~> 0.3'
gem 'mocha', '~> 0.10'
gem 'rack-test', '~> 0.6'
end
+
+gemspec
View
@@ -88,7 +88,6 @@ def drop_indexes(klass)
FileUtils.mkdir_p(log_dir) unless File.exist?(log_dir)
logger = Logger.new(log_dir + '/test.log')
-LogBuddy.init(:logger => logger)
MongoMapper.connection = Mongo::Connection.new('127.0.0.1', 27017, :logger => logger)
MongoMapper.database = "test"
MongoMapper.database.collections.each { |c| c.drop_indexes }

0 comments on commit bbfb86a

Please sign in to comment.