Szablon jekyll-bloga dostosowany do Sigmy.
Switch branches/tags
Nothing to show
Pull request Compare This branch is 38 commits behind wbzyl:master.
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
_layouts
_posts
css
images
.gitignore
README.markdown
_config.yml
atom.xml
index.html

README.markdown

Szablon jekyll-bloga

Dostosowany do konfiguracji serwera Sigma szablon bloga. Statyczne strony bloga generujemy za pomocą programu jekyll.

Instalacja

Klikamy w ikonkę fork i natępnie klonujemy sforkowanego bloga na swoje konto na serwerze Sigma. Klona umieszczamy w katalogu public_git, który musimy wcześniej utworzyć.

Cała procedura może wyglądać tak:

mkdir -p ~/public_git/
cd ~/public_git/
git clone git://github.com/⟨twój login na githubie⟩/jblog.git sp

gdzie nazwa katalogu sp to skrót (modulo polskie literki) od nazwy wykładu „Środowiska programisty”.

Jak zacząć?

Wpisy do bloga umieszczamy w katalogu _posts. Nazwy plików z postami tworzymy według schematu:

rok-miesiąc-dzień-tytuł.markdown

na przykład:

2009-06-12-jekyll-howto.markdown

Po napisaniu posta generujemy statyczną wersję bloga wykonując z katalogu z blogiem, czyli z katalogu ~/public_git/sp/ polecenie:

jekyll ~/public_html/sp

Po wykonaniu polecenia blog jest dostępny pod URI:

http://sigma.inf.ug.edu.pl/~⟨twój login na sigmie⟩/sp/

Kończymy instalację

W jBlogu jest kilka napisów, które należy wymienić na swoje, na przykład, w pliku index.html znajdziemy:

title: WB_Blog

w plikach _layouts/default.html i :_layouts/index.html

<meta name="author" content="Włodek Bzyl" />.
...

w pliku atom.xml:

<title>Włodek Bzyl</title>
<link href="http://inf.ug.edu.pl/~wbzyl/atom.xml" rel="self"/>
...

Logo przygotowałem w programie inkscape. Plik images/logo.svg w formacie SVG zawiera nazwę mojego bloga WB@jBlog. W pliku SVG literki składane są fontem OTF Cyklop. Komputerową wersję tego fontu przygotował Janusz M. Nowacki.

Oczywiście można też samemu przygotowac logo.