Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Szablon jekyll-bloga dostosowany do Sigmy.
branch: master

This branch is 38 commits behind wbzyl:master

Fetching latest commit…

Cannot retrieve the latest commit at this time

Failed to load latest commit information.
_layouts
_posts
css
images
.gitignore
README.markdown
_config.yml
atom.xml
index.html

README.markdown

Szablon jekyll-bloga

Dostosowany do konfiguracji serwera Sigma szablon bloga. Statyczne strony bloga generujemy za pomocą programu jekyll.

Instalacja

Klikamy w ikonkę fork i natępnie klonujemy sforkowanego bloga na swoje konto na serwerze Sigma. Klona umieszczamy w katalogu public_git, który musimy wcześniej utworzyć.

Cała procedura może wyglądać tak:

mkdir -p ~/public_git/
cd ~/public_git/
git clone git://github.com/⟨twój login na githubie⟩/jblog.git sp

gdzie nazwa katalogu sp to skrót (modulo polskie literki) od nazwy wykładu „Środowiska programisty”.

Jak zacząć?

Wpisy do bloga umieszczamy w katalogu _posts. Nazwy plików z postami tworzymy według schematu:

rok-miesiąc-dzień-tytuł.markdown

na przykład:

2009-06-12-jekyll-howto.markdown

Po napisaniu posta generujemy statyczną wersję bloga wykonując z katalogu z blogiem, czyli z katalogu ~/public_git/sp/ polecenie:

jekyll ~/public_html/sp

Po wykonaniu polecenia blog jest dostępny pod URI:

http://sigma.inf.ug.edu.pl/~⟨twój login na sigmie⟩/sp/

Kończymy instalację

W jBlogu jest kilka napisów, które należy wymienić na swoje, na przykład, w pliku index.html znajdziemy:

title: WB_Blog

w plikach _layouts/default.html i :_layouts/index.html

<meta name="author" content="Włodek Bzyl" />.
...

w pliku atom.xml:

<title>Włodek Bzyl</title>
<link href="http://inf.ug.edu.pl/~wbzyl/atom.xml" rel="self"/>
...

Logo przygotowałem w programie inkscape. Plik images/logo.svg w formacie SVG zawiera nazwę mojego bloga WB@jBlog. W pliku SVG literki składane są fontem OTF Cyklop. Komputerową wersję tego fontu przygotował Janusz M. Nowacki.

Oczywiście można też samemu przygotowac logo.

Something went wrong with that request. Please try again.