Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Browse files

[windoc] Some designer mess

  • Loading branch information...
commit 37cfa6af61d133676a902cd121d2bf31c4876fbc 1 parent 830df8d
@garuma garuma authored
Showing with 30 additions and 29 deletions.
  1. +28 −27 windoc/WinDoc/MainWindow.Designer.cs
  2. +2 −2 windoc/WinDoc/MainWindow.resx
View
55 windoc/WinDoc/MainWindow.Designer.cs
@@ -50,14 +50,14 @@ private void InitializeComponent()
this.docTree = new System.Windows.Forms.TreeView();
this.imageList1 = new System.Windows.Forms.ImageList(this.components);
this.indexTab = new System.Windows.Forms.TabPage();
+ this.indexSearchBox = new WinDoc.SearchTextBox();
this.indexSplitContainer = new System.Windows.Forms.SplitContainer();
this.indexListResults = new System.Windows.Forms.TreeView();
this.imageList2 = new System.Windows.Forms.ImageList(this.components);
+ this.multipleMatchList = new System.Windows.Forms.TreeView();
this.searchTab = new System.Windows.Forms.TabPage();
this.searchListResults = new System.Windows.Forms.TreeView();
this.docBrowser = new System.Windows.Forms.WebBrowser();
- this.multipleMatchList = new System.Windows.Forms.TreeView();
- this.indexSearchBox = new WinDoc.SearchTextBox();
this.toolStrip1.SuspendLayout();
this.statusStrip1.SuspendLayout();
((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.splitContainer1)).BeginInit();
@@ -289,6 +289,16 @@ private void InitializeComponent()
this.indexTab.Text = "Index";
this.indexTab.UseVisualStyleBackColor = true;
//
+ // indexSearchBox
+ //
+ this.indexSearchBox.Anchor = ((System.Windows.Forms.AnchorStyles)(((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top | System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left)
+ | System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right)));
+ this.indexSearchBox.Enabled = false;
+ this.indexSearchBox.Location = new System.Drawing.Point(6, 6);
+ this.indexSearchBox.Name = "indexSearchBox";
+ this.indexSearchBox.Size = new System.Drawing.Size(297, 22);
+ this.indexSearchBox.TabIndex = 1;
+ //
// indexSplitContainer
//
this.indexSplitContainer.Anchor = ((System.Windows.Forms.AnchorStyles)((((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top | System.Windows.Forms.AnchorStyles.Bottom)
@@ -349,6 +359,21 @@ private void InitializeComponent()
this.imageList2.Images.SetKeyName(10, "Frame10.png");
this.imageList2.Images.SetKeyName(11, "Frame11.png");
//
+ // multipleMatchList
+ //
+ this.multipleMatchList.Anchor = ((System.Windows.Forms.AnchorStyles)((((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top | System.Windows.Forms.AnchorStyles.Bottom)
+ | System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left)
+ | System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right)));
+ this.multipleMatchList.FullRowSelect = true;
+ this.multipleMatchList.HideSelection = false;
+ this.multipleMatchList.Location = new System.Drawing.Point(3, 2);
+ this.multipleMatchList.Name = "multipleMatchList";
+ this.multipleMatchList.ShowLines = false;
+ this.multipleMatchList.ShowPlusMinus = false;
+ this.multipleMatchList.ShowRootLines = false;
+ this.multipleMatchList.Size = new System.Drawing.Size(300, 229);
+ this.multipleMatchList.TabIndex = 0;
+ //
// searchTab
//
this.searchTab.Controls.Add(this.searchListResults);
@@ -378,6 +403,7 @@ private void InitializeComponent()
//
// docBrowser
//
+ this.docBrowser.AllowWebBrowserDrop = false;
this.docBrowser.Anchor = ((System.Windows.Forms.AnchorStyles)((((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top | System.Windows.Forms.AnchorStyles.Bottom)
| System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left)
| System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right)));
@@ -388,31 +414,6 @@ private void InitializeComponent()
this.docBrowser.Size = new System.Drawing.Size(1006, 518);
this.docBrowser.TabIndex = 0;
//
- // multipleMatchList
- //
- this.multipleMatchList.Anchor = ((System.Windows.Forms.AnchorStyles)((((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top | System.Windows.Forms.AnchorStyles.Bottom)
- | System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left)
- | System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right)));
- this.multipleMatchList.FullRowSelect = true;
- this.multipleMatchList.HideSelection = false;
- this.multipleMatchList.Location = new System.Drawing.Point(3, 2);
- this.multipleMatchList.Name = "multipleMatchList";
- this.multipleMatchList.ShowLines = false;
- this.multipleMatchList.ShowPlusMinus = false;
- this.multipleMatchList.ShowRootLines = false;
- this.multipleMatchList.Size = new System.Drawing.Size(300, 229);
- this.multipleMatchList.TabIndex = 0;
- //
- // indexSearchBox
- //
- this.indexSearchBox.Anchor = ((System.Windows.Forms.AnchorStyles)(((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top | System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left)
- | System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right)));
- this.indexSearchBox.Enabled = false;
- this.indexSearchBox.Location = new System.Drawing.Point(6, 6);
- this.indexSearchBox.Name = "indexSearchBox";
- this.indexSearchBox.Size = new System.Drawing.Size(297, 22);
- this.indexSearchBox.TabIndex = 1;
- //
// MainWindow
//
this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
View
4 windoc/WinDoc/MainWindow.resx
@@ -229,7 +229,7 @@
AAEAAAD/////AQAAAAAAAAAMAgAAAFdTeXN0ZW0uV2luZG93cy5Gb3JtcywgVmVyc2lvbj00LjAuMC4w
LCBDdWx0dXJlPW5ldXRyYWwsIFB1YmxpY0tleVRva2VuPWI3N2E1YzU2MTkzNGUwODkFAQAAACZTeXN0
ZW0uV2luZG93cy5Gb3Jtcy5JbWFnZUxpc3RTdHJlYW1lcgEAAAAERGF0YQcCAgAAAAkDAAAADwMAAAAo
- IwAAAk1TRnQBSQFMAgEBDQEAAbgBBAG4AQQBEAEAARABAAT/ARkBAAj/AUIBTQE2BwABNgMAASgDAAFA
+ IwAAAk1TRnQBSQFMAgEBDQEAAcABBAHAAQQBEAEAARABAAT/ARkBAAj/AUIBTQE2BwABNgMAASgDAAFA
AwABQAMAAQEBAAEYBgABMB4AA/8B+AHuAeMBmQEzAQAB8wHgAcwD/64AA/8B+gHyAeoByQFzAUMB4wGf
AUkBmQEzAQAB+AHuAeMD/6gAA/8B+gHyAeoByQFzAUMB8QG2AXEB6AGoAVoB4wGfAUkBmQEzAQAB+AHu
AeMD/wMAA/+cAAP/AfoB9AHtAdgBmwFbAf8BzQGZAfkBwwGJAfEBtgFxAekBqQFZAeMBnwFJAZkBMwEA
@@ -390,7 +390,7 @@
AAEAAAD/////AQAAAAAAAAAMAgAAAFdTeXN0ZW0uV2luZG93cy5Gb3JtcywgVmVyc2lvbj00LjAuMC4w
LCBDdWx0dXJlPW5ldXRyYWwsIFB1YmxpY0tleVRva2VuPWI3N2E1YzU2MTkzNGUwODkFAQAAACZTeXN0
ZW0uV2luZG93cy5Gb3Jtcy5JbWFnZUxpc3RTdHJlYW1lcgEAAAAERGF0YQcCAgAAAAkDAAAADwMAAACM
- FwAAAk1TRnQBSQFMAgEBDAEAATgBAwE4AQMBEAEAARABAAT/AQkBAAj/AUIBTQE2AQQGAAE2AQQCAAEo
+ FwAAAk1TRnQBSQFMAgEBDAEAAUABAwFAAQMBEAEAARABAAT/AQkBAAj/AUIBTQE2AQQGAAE2AQQCAAEo
AwABQAMAAUADAAEBAQABCAYAARAYAAGAAgABgAMAAoABAAGAAwABgAEAAYABAAKAAgADwAEAAcAB3AHA
AQAB8AHKAaYBAAEzBQABMwEAATMBAAEzAQACMwIAAxYBAAMcAQADIgEAAykBAANVAQADTQEAA0IBAAM5
AQABgAF8Af8BAAJQAf8BAAGTAQAB1gEAAf8B7AHMAQABxgHWAe8BAAHWAucBAAGQAakBrQIAAf8BMwMA
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.