Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

41 lines (38 sloc) 1.757 kb
<?php
// book.php - created with Moodle 1.3.3 + (2004052503)
$string['addafter'] = 'Pridať novú kapitolu';
$string['chapterscount'] = 'Počet kapitol';
$string['chaptertitle'] = 'Nadpis';
$string['confchapterdelete'] = 'Naozaj chcete odstrániť túto kapitolu?';
$string['confchapterdeleteall'] = 'Naozaj chcete odstrániť túto kapitolu včítane podkapitol?';
$string['content'] = 'Text';
$string['customtitles'] = 'Užívateľské nadpisy';
$string['disableprinting'] = 'Zakázať tlač';
$string['doimport'] = 'Importovať';
$string['editingchapter'] = 'Úprava kapitoly';
$string['faq'] = 'Časté otázky';
$string['fileordir'] = 'Súbor alebo adresár';
$string['import'] = 'Import';
$string['importinfo'] = 'Importovat HTML súbor alebo všetky súbory v zadanej zložke.<br />Kapitoly budú striedené abecedne podľa názvov súborov.';
$string['importing'] = 'Importujej';
$string['importingchapters'] = 'Importovanie kapitol';
$string['maindirectory'] = 'Hlavná zložka';
$string['modulename'] = 'Kniha';
$string['modulenameplural'] = 'Knihy';
$string['navnext'] = 'Následujúci';
$string['navprev'] = 'Predchádzajúci';
$string['navexit'] = 'Späť na prehľad';
$string['numbering'] = 'Číslovanie kapitol';
$string['numbering0'] = 'Žiadne';
$string['numbering1'] = 'Čísla';
$string['numbering2'] = 'Odrážky';
$string['numbering3'] = 'Odsadené';
$string['printbook'] = 'Vytlačiť celú knihu';
$string['printchapter'] = 'Vytlačiť jednu kapitolu';
$string['printdate'] = 'Dátum';
$string['printedby'] = 'Vytlačil(a)';
$string['relinking'] = 'Relinkujem';
$string['subchapter'] = 'Podkapitola';
$string['toc'] = 'Obsah';
$string['tocwidth'] = 'Vyberte šírku obsahu pre všetky knihy.';
$string['top'] = 'začiatok';
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.