Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
13 lines (7 sloc) 628 Bytes
<p align="center"><b>Označevanje poglavij</b></p>
<p>Na voljo je več prednastavljenih načinov označevanja:
<p><b>Brez</b> - naslovi poglavij in podpoglavij niso oblikovani. To možnost izberite, če želite uporabiti poseben način označevanja. Na primer črke: v naslovu poglavja zapišete "A Prvo poglavje!, "A.1 Neko podpoglavje", ...</p>
<p><b>Številke</b> - naslovi poglavij in podpoglavij bodo oštevilčeni (1, 1.1, 1.2, 2,
...)<p>
<p><b>Vrstične oznake</b> - naslovi podpoglavij so zamaknjeni in označeni z vrstično oznako (pika, kvadratek,...).<p>
<p><b>Zamik</b> - naslovi podpoglavij so zamaknjeni.</p>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.