Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

41 lines (38 sloc) 1.779 kb
<?php
// book.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
$string['addafter'] = 'Lägg till ett nytt kapitel';
$string['chapterscount'] = 'Kapitel';
$string['chaptertitle'] = 'Titel på kapitel';
$string['confchapterdelete'] = 'Är Du säker på att vill ta bort det här kapitlet?';
$string['confchapterdeleteall'] = 'Är Du säker på att vill ta bort det här kapitlet och alla underavdelningar?';
$string['content'] = 'Innehåll';
$string['customtitles'] = 'Standardtitlar';
$string['disableprinting'] = 'Avaktivera utskrift';
$string['doimport'] = 'Importera';
$string['editingchapter'] = 'Redigerar kapitel';
$string['faq'] = 'FAQ för Bok';
$string['fileordir'] = 'File eller katalog';
$string['import'] = 'Import';
$string['importinfo'] = 'Importera den markerade HTML-filen eller katalogen.<br />Kapitel sorteras alfabetiskt utifrån filnamn.';
$string['importing'] = 'Importerar';
$string['importingchapters'] = 'Importerar kapitel till bok';
$string['maindirectory'] = 'Huvudkatalog';
$string['modulename'] = 'Bok';
$string['modulenameplural'] = 'Böcker';
$string['navexit'] = 'Exit Book';
$string['navnext'] = 'Nästa';
$string['navprev'] = 'Föregående';
$string['numbering'] = 'Numrering av kapitel';
$string['numbering0'] = 'Ingen';
$string['numbering1'] = 'Tal';
$string['numbering2'] = 'Bullets';
$string['numbering3'] = 'Indragen';
$string['printbook'] = 'Skriv ut hela boken';
$string['printchapter'] = 'Skriv ut det här kapitlet';
$string['printdate'] = 'Datum';
$string['printedby'] = 'Utskrivet av';
$string['relinking'] = 'Länkar tillbaka';
$string['subchapter'] = 'Underavdelning';
$string['toc'] = 'Innehållsförteckning';
$string['tocwidth'] = 'Välj en bredd på innehållsförteckningen som gäller alla böcker.';
$string['top'] = 'Upp';
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.