Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

85 lines (81 sloc) 5.228 kb
<?php
/// Please, do not edit this file manually! It's auto generated from
/// contents stored in your standard lang pack files:
/// (langconfig.php, install.php, moodle.php, admin.php and error.php)
///
/// If you find some missing string in Moodle installation, please,
/// keep us informed using http://moodle.org/bugs Thanks!
///
/// File generated by cvs://contrib/lang2installer/installer_builder
/// using strings defined in installer_strings (same dir)
$string['admindirerror'] = 'Ylläpitohakemisto on määritetty väärin';
$string['admindirname'] = 'Ylläpitohakemisto';
$string['bypassed'] = 'Ohitettu';
$string['caution'] = 'Varoitus';
$string['check'] = 'Tarkista';
$string['closewindow'] = 'Sulje tämä ikkuna';
$string['configfilenotwritten'] = 'Asennus ei pystynyt luomaan automaattisesti config.php tiedostoa, joka olisi sisältänyt valitsemasi asetukset, todennäköisesti koska Moodlen hakemisto on kirjoitussuojattu. Voit manuaalisesti kopioida seuraavan koodin tiedostoon nimeltä config.php Moodlen päähakemiston sisällä.';
$string['configfilewritten'] = 'config.php on luotu.';
$string['continue'] = 'Jatka';
$string['database'] = 'Tietokanta';
$string['dataroot'] = 'Datahakemisto';
$string['datarooterror'] = '\"Datahakemistoa\", jonka määrittelit, ei voitu löytää, eikä luoda. Joko korjaa polku, tai luo hakemisto manuaalisesti.';
$string['dbconnectionerror'] = 'Emme pystyneet kytkeytymään tiedokantaan, jonka määrittelit. Tarkista tietokanta asetuksesi.';
$string['dbcreationerror'] = 'Tietokannan luomisvirhe. Ei pystytty luomaan annettua tietokannan nimeä tarjotuilla asetuksilla.';
$string['dbhost'] = 'Palvelin';
$string['dbprefix'] = 'Taulukon etumerkki';
$string['dbtype'] = 'Tyyppi';
$string['dirroot'] = 'Moodle hakemisto';
$string['dirrooterror'] = '\"Moodle hakemisto\" asetus näyttäisi olevan väärä-emme voi löytää Moodle asennusta sieltä. Arvo alapuolella on nollattu.';
$string['download'] = 'Lataus';
$string['error'] = 'Virhe';
$string['fail'] = 'Virhe';
$string['fileuploads'] = 'Tiedostojen lähettäminen';
$string['fileuploadserror'] = 'Tämän pitäisi olla päällä';
$string['gdversion'] = 'GD versio';
$string['gdversionerror'] = 'GD kirjaston pitäisi olla päällä, että voidaan käsitellä ja luoda kuvia.';
$string['help'] = 'Ohje';
$string['info'] = 'Tiedot';
$string['installation'] = 'asennus';
$string['language'] = 'Kieli';
$string['magicquotesruntime'] = 'Magic quotes ajoaika';
$string['magicquotesruntimeerror'] = 'Tämän pitäisi olla poissa päältä';
$string['memorylimit'] = 'Muistiraja';
$string['memorylimiterror'] = 'PHP muistiraja on asetettu aika alas... Se saattaa aiheuttaa ongelmia myöhemmin.';
$string['memorylimithelp'] = '<p>PHP muistiraja palvelimellesi on tällä hetkellä asetettu $a:han.</p>
<p>Tämä saattaa aiheuttaa Moodlelle muistiongelmia myöhemmin, varsinkin jos sinulla on paljon mahdollisia moduuleita ja/tai paljon käyttäjiä.</p>
<p>Suosittelemme, että valitset asetuksiksi PHP:n korkeimmalla mahdollisella raja-arvolla, esimerkiksi 16M.
On olemassa monia tapoja joilla voit yrittää tehdä tämän:</p>
<ol>
<li>Jos pystyt, uudelleenkäännä PHP <i>--enable-memory-limit</i>. :llä.
Tämä sallii Moodlen asettaa muistirajan itse.</li>
<li>Jos sinulla on pääsy php.ini tiedostoosi, voit muuttaa <b>memory_limit</b> setuksen siellä johonkin kuten 16M. Jos sinulla ei ole pääsyoikeutta, voit kenties pyytää ylläpitäjää tekemään tämän puolestasi.</li>
<li>Joillain PHP palvelimilla voit luoda a .htaccess tiedoston Moodle hakemistossa, sisältäen tämän rivin:
<p><blockquote>php_value memory_limit 16M</blockquote></p>
<p>Kuitenkin, joillain palvelimilla tämä estää <b>kaikkia</b> PHP sivuja toimimasta (näet virheet, kun katsot sivuja), joten sinun täytyy poistaa .htaccess tiedosto.</p></li>
</ol>';
$string['mysqlextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP:tä ei ole kunnolla valittu asetukseksi MySQL laajennuksen kanssa, jotta se voisi kommunikoida MySQL:n kanssa. Tarkista php.ini tiedostosi tai käännä PHP uudelleen.';
$string['name'] = 'Nimi';
$string['next'] = 'Seuraava';
$string['ok'] = 'OK';
$string['pass'] = 'Tarkastettu';
$string['password'] = 'Salasana';
$string['phpversion'] = 'PHP versio';
$string['phpversionerror'] = 'PHP version täytyy olla vähintään 4.1.0';
$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle vaatii vähintään PHP version 4.1.0.</p>
<p>Käytät parhaillaan versiota $a</p>
<p>Sinun täytyy päivittää PHP tai siirtää isäntä uudemman PHP version kanssa!</p>';
$string['previous'] = 'Edellinen';
$string['report'] = 'Raportti';
$string['restricted'] = 'Rajoitettu';
$string['safemode'] = 'Safe mode';
$string['safemodeerror'] = 'Moodlella saattaa olla ongelmia PHP:n Safe Moden ollessa päällä';
$string['sessionautostart'] = 'Istunnon automaattinen aloitus';
$string['sessionautostarterror'] = 'Tämän pitäisi olla pois päältä';
$string['status'] = 'Tilanne';
$string['thischarset'] = 'UTF-8';
$string['thislanguage'] = 'Suomi';
$string['user'] = 'Käyttäjä';
$string['wwwroot'] = 'Web-osoite';
$string['wwwrooterror'] = 'Web-osoite ei näyttäisi olevan voimassa- tämä Moodle asennus ei näyttäisi olevan siellä.';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.