Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
tree: 0baafc173a
Fetching contributors…

Octocat-spinner-32-eaf2f5

Cannot retrieve contributors at this time

file 35 lines (33 sloc) 1.902 kb
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
<?php

// Contributed by Grzegorz Pacan <gp#dione.cc>

$ADODB_LANG_ARRAY = array (
'LANG' => 'pl',
            DB_ERROR => 'niezidentyfikowany błąd',
            DB_ERROR_ALREADY_EXISTS => 'już istnieją',
            DB_ERROR_CANNOT_CREATE => 'nie można stworzyć',
            DB_ERROR_CANNOT_DELETE => 'nie można usunąć',
            DB_ERROR_CANNOT_DROP => 'nie można porzucić',
            DB_ERROR_CONSTRAINT => 'pogwałcenie uprawnień',
            DB_ERROR_DIVZERO => 'dzielenie przez zero',
            DB_ERROR_INVALID => 'błędny',
            DB_ERROR_INVALID_DATE => 'błędna godzina lub data',
            DB_ERROR_INVALID_NUMBER => 'błędny numer',
            DB_ERROR_MISMATCH => 'niedopasowanie',
            DB_ERROR_NODBSELECTED => 'baza danych nie została wybrana',
            DB_ERROR_NOSUCHFIELD => 'nie znaleziono pola',
            DB_ERROR_NOSUCHTABLE => 'nie znaleziono tabeli',
            DB_ERROR_NOT_CAPABLE => 'nie zdolny',
            DB_ERROR_NOT_FOUND => 'nie znaleziono',
            DB_ERROR_NOT_LOCKED => 'nie zakmnięty',
            DB_ERROR_SYNTAX => 'błąd składni',
            DB_ERROR_UNSUPPORTED => 'nie obsługuje',
            DB_ERROR_VALUE_COUNT_ON_ROW => 'wartość liczona w szeregu',
            DB_ERROR_INVALID_DSN => 'błędny DSN',
            DB_ERROR_CONNECT_FAILED => 'połączenie nie zostało zrealizowane',
            0 => 'brak błędów', // DB_OK
            DB_ERROR_NEED_MORE_DATA => 'niedostateczna ilość informacji',
            DB_ERROR_EXTENSION_NOT_FOUND=> 'nie znaleziono rozszerzenia',
            DB_ERROR_NOSUCHDB => 'nie znaleziono bazy',
            DB_ERROR_ACCESS_VIOLATION => 'niedostateczne uprawnienia'
);
?>
Something went wrong with that request. Please try again.