Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

55 lines (45 sloc) 3.667 kB
<p align=CENTER><b>De Berekening van de Eindtotalen</b></p>
<p>De tabel op dit scherm toont hoe de eindtotalen voor de leerlingen worden berekend. De totalen
zijn een gewogen som van maximum vijf elementen.
<ol>
<li>Gewicht voor leraarbeoordelingen.
Dit is facultatief en zal worden gebruikt als de leraar werkelijk het werk van de student beoordeelt.
Als de student meerdere versies van het werk instuurde, dan wordt het "beste" cijfer gebruikt.
Hier wordt met "beste" het werk bedoeld datgene met de hoogste gewogen combinatie van het cijfer
van de leraar en de klasgenoten...
<li>Beoordelingsgewicht van evaluaties door klasgenoten.
Opnieuw, als de leerling meer dan één werkstuk instuurde, wordt het cijfer van het "beste" gebruikt.
Optionneel kan de beoordeling door klasgenoten de beoordeling van de leraar bevatten.
Dit cijfer kan inbegrepen worden als het aantal beoordelingen door klasgenoten erg laag is
of wanneer de juistheid van de cijfers twijfelachtig is, ofwel door afwijking (meestal aan de hoge kant), ofwel
omdat ze onbetrouwbaar zijn.
Als het cijfer van de leraar mee inbegrepen wordt bij de cijfers van de klasgenoten, dan wordt het op dezelfde
manier meegerekend.
<LI>Beoordelingsgewicht voor vertekening. Dit meet of de student de werkstukken
te laag of eerder te hoog beoordeelt. Het is geen absoluut cijfer omdat het gebaseerd is op het verschil tussen
het cijfer dat de leerling geeft en het gemiddelde van de cijfers van de klasgenoten voor elk van de inzendingen die
de leerling beoordeeld heeft. Deze component kan best geen hoog gewicht gegeven worden.
<LI>Beoordelingsgewicht voor betrouwbaarheid:.
Dit is een maat van hoe goed de beoordelingen van een leerling het gemiddelde van de beoordelingen van de andere leerlingen
volgt. De maat vermindert de afwijking van de cijfers van de leerling en maakt een gemiddelde van de absolute verschillen
tussen de cijfers van de leerling en die van zijn klasgenoten. Als de leerling hoge cijfers geeft voor goede
werkstukken en lage cijfers voor slechte werkstukken, dan zal de betrouwbaarheid hoog zijn. Als vermoed wordt dat
de leerlingen slechte beoordelers zijn, dan kan het meerekenen van de cijfers van de leraar de cijfers voor
betrouwbaarheid meer betekenis geven.
<LI>Beoordelingsgewicht van het beoordelen van de evaluaties.
Hierin zitten zowel het cijfer van de beoordeling van de leerling voor het voorbeeldwerk dat
de leraar ingezonden heeft, als elk cijfer dat de leraar geeft op een beoordeling die de leerling
geeft tijdens de fase van de beoordeling door klasgenoten. Gewoonlijk is deze component
belangrijker dan de vertekenings- en de betrouwbaarheidscomponent en kan die dus beter een groter gewicht krijgen.
</OL>
<P>Deze vijf componenten kunnen gewogen worden zoals nodig geacht voor de opdracht.
Het cijfer van de leraar kan bijvoorbeeld een hoog gewicht krijgen al het beoordelen
door klasgenoten al een minder belangrijk deel van de beoordeling als geheel beschouwd
wordt. Anderzijds, als de leraar slechts enkele werkstukken beoordeeld, dan kan aan deze cijfers
een weging van nul meegegeven worden, zodat ze genegeerd worden. Als de opdracht helemaal draait
rond de leerlingen als rechters en het geven van feedback, dan kunnen de eerst twee elementen op nul (of laag)
gezet worden en dan zullen de cijfers van de leerlingen het eindcijfer bepalen.
<P>Merk op dat dit scherm opbouwend gebruikt wordt en dat de eindtotalen normaal gezien niet ter inzage
aan de leerlingen gegeven worden voor de laatste fase van de opdracht. Eens de leraar tevreden is met de
eindtotalen en hun wegingen, dan kunnen ze aan de leerlingen getoond worden.
</P>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.