Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

185 lines (176 sloc) 11.791 kB
<?PHP // $Id$
// exercise.php - created with Moodle 1.4 development (2004080300)
$string['absent'] = 'Afwezig';
$string['accumulative'] = 'Accumulatief';
$string['action'] = 'Actie';
$string['ago'] = '$a geleden';
$string['amend'] = 'Wijzig';
$string['amendassessmentelements'] = 'Wijzig beoordelingselementen';
$string['amendtitle'] = 'Wijzig titel';
$string['assess'] = 'Beoordeel';
$string['assessed'] = 'Beoordeeld';
$string['assessment'] = 'Beoordeling';
$string['assessmentby'] = 'Beoordeling door $a';
$string['assessmentform'] = 'Beoordelingsformulier';
$string['assessmentmadebythe'] = 'Beoordeling gemaakt door de $a';
$string['assessmentofthissubmission'] = 'Beoordeling van deze inzending';
$string['assessments'] = 'Beoordelingen';
$string['atthisstageyou'] = 'Je hebt nu een beoordeling afgewerkt.<br/>Misschien wil je je werk herzien met deze beoordeling in gedachte.<br/>Als je dat doet, vergeet dan niet om ook je beoordeling te herzien.<br/>Je kunt dit doen door hier onder op de Beoordeel opnieuw-link te klikken.';
$string['awaitingassessmentbythe'] = 'Beoordeling van de $a verwacht';
$string['clearlateflag'] = 'Toch niet te laat';
$string['comment'] = 'Commentaar';
$string['comparisonofassessments'] = 'Vergelijking van beoordelingen';
$string['confirmdeletionofthisitem'] = 'Bevestig de verwijdering van $a';
$string['correct'] = 'Juist';
$string['criterion'] = 'Criterium';
$string['deadline'] = 'Deadline';
$string['deadlineis'] = 'De deadline is $a';
$string['delete'] = 'Verwijder';
$string['deletesubmissionwarning'] = 'Waarschuwing: er zijn $a beoordelingen geassocieerd met deze inzending.<br/>
Je wordt sterk geadviseerd om deze inzending NIET te verwijderen.';
$string['deleting'] = 'Verwijdering';
$string['description'] = 'Beschrijving';
$string['descriptionofexercise'] = 'De beschrijving van de opdracht die door de $a gedaan moet worden in deze Oefening, wordt in een Worddocument of HTML-bestand gezet. Dit bestand wordt in de Oefening geüpload voor de opdracht voor de $a geopend wordt. Het is ook mogelijk en set varianten te maken van dezelfde opdracht of taak als Word- of HTML-documenten en deze te uploaden in de Oefening voor ze voor de $a geopend wordt.';
$string['detailsofassessment'] = 'Details van de beoordeling';
$string['displayoffinalgrades'] = 'Toon de totalen';
$string['doubleupload'] = 'Waarschuwing: deze inzending is waarschijnlijk twee keer verzonden. Ga naar de Beheerpagina en controleer op twee inzendingen van deze gebruiker binnen een korte tijdsspanne. Verwijder één van deze inzendingen voor je verder gaat.';
$string['duedate'] = 'Inleverdatum';
$string['edit'] = 'Bewerk';
$string['editingassessmentelements'] = 'Bewerken van de elementen van de beoordeling';
$string['element'] = 'Element';
$string['elementweight'] = 'Weging element';
$string['entriessaved'] = 'Inzending bewaard';
$string['errorbanded'] = 'Als fout aangeduid';
$string['excellent'] = 'Schitterend';
$string['exerciseassessments'] = 'Beoordelingen van de oefening';
$string['exercisefeedback'] = 'Feedback van de oefening';
$string['exercisesubmissions'] = 'Inzending van de oefeningen';
$string['fair'] = 'Eerlijk';
$string['generalcomment'] = 'Algemene opmerkingen';
$string['good'] = 'Goed';
$string['gradeassessment'] = 'Beoordelingscijfer';
$string['gradeforassessment'] = 'Cijfer voor de beoordeling';
$string['gradeforstudentsassessment'] = 'Cijfer voor $a beoordeling';
$string['gradeforsubmission'] = 'Cijfer voor inzending';
$string['gradetable'] = 'Cijfertabel';
$string['gradinggrade'] = 'Beoordelingscijfer';
$string['gradingstrategy'] = 'Beoordelingsstrategie';
$string['handlingofmultiplesubmissions'] = 'Behandeling van meerdere inzendingen';
$string['hidenamesfromstudents'] = 'Verberg namen van leerlingen';
$string['incorrect'] = 'Fout';
$string['late'] = 'Te laat';
$string['lax'] = 'Nalatig';
$string['leaguetable'] = 'Scoretabel van de ingezonden taken';
$string['mail1'] = 'Je opdracht \'$a\' is beoordeeld door';
$string['mail2'] = 'De commentaren en het cijfer kun je bekijken bij opdracht \'$a\' van de oefening';
$string['mail3'] = 'Je kunt het zien in je opdracht van de oefening';
$string['mail6'] = 'Je beoordeling van de opdracht \'$a\' is herzien';
$string['mail7'] = 'De commentaren die je $a gegeven heeft kunnen gelezen worden bij je opdracht van de oefening';
$string['managingassignment'] = 'Beheer van de oefening';
$string['maximumgradeforstudentassessments'] = 'Maximum cijfer voor beoordelingen van leerlingen: $a';
$string['maximumgradeforsubmissions'] = 'Maximum cijfer voor inzendingen: $a';
$string['maximumsize'] = 'Maximumgrootte';
$string['modulename'] = 'Oefening';
$string['modulenameplural'] = 'Oefeningen';
$string['movingtophase'] = 'Verplaatsen naar fase $a';
$string['multiplesubmissions'] = 'Meerdere inzendingen';
$string['noexercisedescriptionssubmitted'] = 'Geen oefeningsbeschrijvingen ingezonden';
$string['nosubmissions'] = 'Geen inzendingen';
$string['notassessedyet'] = 'Nog niet beoordeeld';
$string['notavailable'] = 'Niet beschikbaar';
$string['noteonassessmentelements'] = ' Merk op dat het beoordelen opgesplitst is in een aantal \'Beoordelingselementen\'.<br/>
Dit maakt het beoordelen gemakkelijker en meer consequent. Als leraar moet je deze<br/>
elementen toevoegen voor je de opdracht opent voor je leerlingen. Dit doe je door <br/>
te klikken op de opdracht in het vak. Als er nog geen elementen zijn, word je gevraagd.<br/>
ze toe te voegen. Je kunt het aantal elementen wijzigen met het Bewerk Opdracht scherm,<br/>
de elementen zelf kunnen aangepast worden op het \"Beheer opdracht\" scherm.';
$string['noteongradinggrade'] = 'Dit cijfer is een maat voor hoe goed jouw beoordeling overeenkomt met de beoordeling van <br/> jouw werk door de $a. Hoe hoger het cijfer, hoe meer overeenkomst.';
$string['noteonstudentassessments'] = '{Zelfevaluatie / Cijfer van leraar voor de zelfevaluatie}';
$string['notgraded'] = 'Geen cijfers';
$string['notitlegiven'] = 'Nog geen titel gegeven';
$string['numberofassessmentelements'] = 'Aantal commentaren, beoordelingselementen, cijfers, criteria of categorieën in een rubriek';
$string['numberofentries'] = 'Aantal te tonen taken';
$string['numberofentriesinleaguetable'] = 'Aantal te tonen taken in de scoretabel';
$string['numberofnegativeresponses'] = 'Aantal negatieve reacties';
$string['onesubmission'] = 'Eén inzending';
$string['optionaladjustment'] = 'Optionele wijziging';
$string['overallgrade'] = 'Totaalcijfer';
$string['phase'] = 'Fase';
$string['phase1'] = 'Opstarten van de oefening';
$string['phase1short'] = 'Instellingen';
$string['phase2'] = '$a laten beoordelen en taken inzenden';
$string['phase2short'] = 'Open';
$string['phase3'] = 'Toon cijfers en scoretabel';
$string['phase3short'] = 'Gesloten';
$string['pleasegradetheassessment'] = 'Geef een cijfer voor de zelfevaluatie van deze taak door $a';
$string['pleasemakeyourownassessment'] = 'Maak je eigen beoordeling van het werk van $a.<br/>Merk op dat het beoordelingsformulier al ingevuld is met de beoordeling van de leerling.<br/>Je moet alle wijzigingen maken die je nodig acht en dan op één<br/>van de knoppen onderaan de pagina klikken.';
$string['pleasesubmityourwork'] = 'Stuur je werk in met dit formulier';
$string['pleaseusethisform'] = 'Vul dit formulier in wanneer je klaar bent<br/>met alle instructies van onderstaande
oefening. ';
$string['pleaseviewtheexercise'] = 'Bekijk de hieronder opgegeven oefening door op de titel ervan te klikken.<br/>Volg de instructies in deze oefening.<br/>Wanneer je klaar bent met de oefening<br/>klik je op de Beoordeel- (of Herbeoordeel-)link aan de <br/>rechterkant van de titel. Als je deze beoordeling gedaan hebt, krijg je <br/>verdere instructies te zien over wat er volgt.';
$string['poor'] = 'Slecht';
$string['present'] = 'Aanwezig';
$string['reasonforadjustment'] = 'Reden voor aanpassing';
$string['reassess'] = 'Beoordeel opnieuw';
$string['resubmissionfor'] = 'Herinzending voor $a';
$string['resubmitnote'] = '* betekent dat de $a zijn inzending opnieuw mag doen.<br/>Dit vlagje kan aan elke inzending gegeven worden door te klikken <br/>op de <b>Laat $a toe opniew in te zenden</b>knop te drukken<br/>
De leerling kan een inzending <b>naar keuze</b> opniew opsturen.';
$string['rubric'] = 'Rubriek';
$string['savedok'] = 'Bewaren succesvol';
$string['saveentries'] = 'Bewaar invoer';
$string['savemyassessment'] = 'Bewaar mijn beoordeling';
$string['saveweights'] = 'Bewaar wegingen';
$string['scale10'] = 'Score op 10';
$string['scale100'] = 'Score op 100';
$string['scale20'] = 'Score op 20';
$string['scalecorrect'] = '2 punten juis/fout schaal';
$string['scaleexcellent4'] = '4 punten schitteren/erg zwak schaal';
$string['scaleexcellent5'] = '5 punten schitterend/erg zwak schaal';
$string['scaleexcellent7'] = '7 punten schitterend/erg zwak schaal';
$string['scalegood3'] = '3 punten goed/slecht schaal';
$string['scalepresent'] = '2 punten aanwezig/afwezig schaal';
$string['scaleyes'] = '2 punten ja/nee schaal';
$string['specimenassessmentform'] = 'Voorbeeld evaluatieformulier';
$string['strict'] = 'Nauwkeurig';
$string['studentallowedtoresubmit'] = '$a TOEGELATEN om een herinzending te doen';
$string['studentassessments'] = '$a Beoordelingen';
$string['studentnotallowed'] = '$a NIET toegelaten om een herinzending te doen (of niet nodig)';
$string['studentsubmissions'] = '$a inzendingen';
$string['studentsubmissionsforassessment'] = '$a inzendingen van leerlingen om te beoordelen';
$string['submission'] = 'Inzending';
$string['submissions'] = 'Inzendingen';
$string['submissionsnowclosed'] = 'Inzendingen nu gesloten - Deadline voor inzending verlopen';
$string['submitexercisedescription'] = 'Stuur de beschrijving van de oefening in';
$string['submitted'] = 'Ingezonden';
$string['submittedby'] = 'Ingezonden door';
$string['suggestedgrade'] = 'Gesuggereerd cijfer';
$string['teacherassessment'] = 'Evaluatie van $a';
$string['teacherassessmenttable'] = 'Evaluatiestabel van $a';
$string['teacherscomment'] = 'Commentaar van de leraar';
$string['theexercise'] = 'De oefening';
$string['theexerciseandthesubmissionby'] = 'De oefening en de inzending door $a';
$string['thegradeis'] = 'Het cijfer is$a';
$string['thereisfeedbackfromthe'] = 'Er is feedback van de $a';
$string['thisisaresubmission'] = 'Dit is een herinzending door $a.<br/>Jouw evaluatie van hun vorige inzending wordt getoond.<br/>Verbeter die evaluatie nadat je de nieuwe inzending bekeken hebt<br/>en klik dan op één van de knoppen onderaan de pagina.';
$string['title'] = 'Titel';
$string['typeofscale'] = 'Schaal';
$string['unassessed'] = '$a onbeoordeeld';
$string['ungradedstudentassessments'] = '$a evaluatie van een leerling zonder cijfer';
$string['usemaximum'] = 'Gebruik het beste cijfer';
$string['usemean'] = 'Gebruik het gemiddelde cijfer';
$string['verylax'] = 'Heel nalatig';
$string['verypoor'] = 'Erg zwak';
$string['verystrict'] = 'Heel nauwkeurig';
$string['view'] = 'Bekijk';
$string['viewteacherassessment'] = 'Bekijk $a beoordeling';
$string['warningonamendingelements'] = 'WAARSCHUWING: Er zijn al evaluaties ingestuurd.<br/>Wijzig het aantal elementen, de evaluatieschaal of de weging van de elementen NIET.';
$string['weightederrorcount'] = 'Gewogen fouten telling: $a';
$string['weightforgradingofassessments'] = 'Weging van het cijfer voor de zelfevaluatie van de leerling';
$string['weightforteacherassessments'] = 'Weging van de evaluatie van $a';
$string['weights'] = 'Wegingen';
$string['weightssaved'] = 'Wegingen bewaard';
$string['weightsusedforoverallgrade'] = 'Wegingen gebruikt voor het totaalcijfer';
$string['yourassessment'] = 'Jouw evaluatie';
$string['yourfeedbackgoeshere'] = 'Zet hier je feedback';
$string['yoursubmission'] = 'Jouw inzending';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.