Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

174 lines (167 sloc) 15.633 kb
<?php
/// Please, do not edit this file manually! It's auto generated from
/// contents stored in your standard lang pack files:
/// (langconfig.php, install.php, moodle.php, admin.php and error.php)
///
/// If you find some missing string in Moodle installation, please,
/// keep us informed using http://moodle.org/bugs Thanks!
///
/// File generated by cvs://contrib/lang2installer/installer_builder
/// using strings defined in installer_strings (same dir)
$string['admindirerror'] = 'Adresář pro správu (admin) není zadán správně.';
$string['admindirname'] = 'Adresář pro správu (admin)';
$string['admindirsettinghead'] = 'Nastavování adresáře \'admin\'...';
$string['admindirsettingsub'] = 'Na některých serverech je URL adresa /admin vyhrazena pro speciální účely (např. pro ovládací panel). Na takových serverech může dojít ke kolizi se standardním umístěním stránek pro správu Moodlu. Máte-li tento problém, přejmenujte adresář \'admin\' ve vaší instalaci Moodlu a do tohoto pole zadejte jeho nový název. Příklad: <br /> <br /><b>moodleadmin</b><br /> <br />
Všechny generované odkazy na stránky správy Moodlu budou používat tento nový název.';
$string['bypassed'] = 'Přeskočeno';
$string['cannotcreatelangdir'] = 'Nelze vytvořit adresář pro jazykové soubory.';
$string['cannotcreatetempdir'] = 'Nelze vytvořit dočasný adresář.';
$string['cannotdownloadcomponents'] = 'Nelze stáhnout komponenty.';
$string['cannotdownloadzipfile'] = 'Nelze stáhnout soubor ZIP.';
$string['cannotfindcomponent'] = 'Komponenta nenalezena.';
$string['cannotsavemd5file'] = 'Nelze uložit soubor MD5.';
$string['cannotsavezipfile'] = 'Nelze uložit soubor ZIP.';
$string['cannotunzipfile'] = 'Nelze dekomprimovat soubor.';
$string['caution'] = 'Varování';
$string['check'] = 'Prověřit';
$string['chooselanguagehead'] = 'Vyberte jazyk';
$string['chooselanguagesub'] = 'Zvolte si jazyk PRO INSTALOVÁNÍ. Jazyk pro stránky Moodlu a pro uživatele budete moci vybrat později.';
$string['closewindow'] = 'Zavřít toto okno';
$string['compatibilitysettingshead'] = 'Kontrola nastavení PHP...';
$string['compatibilitysettingssub'] = 'Pro správný běh Moodlu by váš server měl vyhovět ve všech následujících testech.';
$string['componentisuptodate'] = 'Komponenta je aktuální.';
$string['configfilenotwritten'] = 'Instalačnímu skriptu se nepodařilo automaticky vytvořit soubor config.php s vaší konfigurací -- proces webového serveru zřejmě nemá právo zapisovat do adresáře s instalací Moodlu. Můžete ručně zkopírovat následující kód do souboru s názvem config.php a uložit jej do kořenového adresáře vaší instalace Moodlu.';
$string['configfilewritten'] = 'Soubor config.php byl úspěšně vytvořen.';
$string['configurationcompletehead'] = 'Konfigurace dokončena';
$string['configurationcompletesub'] = 'Moodle se pokusil uložit soubor s konfigurací do kořenového adresáře instalace Moodlu.';
$string['continue'] = 'Pokračovat';
$string['database'] = 'Databáze';
$string['databasecreationsettingshead'] = 'Nyní musíte nastavit připojení k databázi, kam si bude Moodle ukládat většinu svých dat. Tato databáze může být vytvořena instalátorem automaticky podle následujícího nastavení.';
$string['databasecreationsettingssub'] = '<b>Typ:</b> instalátor nastaví na \"mysql\"<br />
<b>Hostitel:</b> instalátor nastaví na \"localhost\"<br />
<b>Název:</b> název databáze, např. moodle<br />
<b>Uživatel:</b> instalátor nastaví na \"root\"<br />
<b>Heslo:</b> heslo k tomuto účtu<br />
<b>Předpona tabulek:</b> volitelná předpona, která se vloží před názvy všech tabulek (umožňuje používat jednu databázi pro více instalací Moodlu)';
$string['databasesettingshead'] = 'Nyní musíte nastavit připojení k databázi, kam si bude Moodle ukládat většinu svých dat. Tato databáze již musí být vytvořena, stejně jako musí být nastaveno uživatelské jméno a heslo pro přístup k ní.';
$string['databasesettingssub'] = '<b>Typ:</b> mysql nebo postgres7<br />
<b>Hostitel:</b> např. localhost nebo db.naseskola.cz<br />
<b>Název:</b> název databáze, např. moodle<br />
<b>Uživatel:</b> uživatelské jméno účtu pro přístup k databázi<br />
<b>Heslo:</b> heslo k tomuto účtu<br />
<b>Předpona tabulek:</b> volitelná předpona, která se vloží před názvy všech tabulek (umožňuje používat jednu databázi pro více instalací Moodlu)';
$string['dataroot'] = 'Datový adresář';
$string['datarooterror'] = 'Zadaný datový adresář se nepodařilo nalézt nebo vytvořit. Buď opravte zadanou cestu, nebo vytvořte adresář ručně.';
$string['dbconnectionerror'] = 'Nepodařilo se připojit k databázi, kterou jste zadali. Zkontrolujte prosím nastavení databáze.';
$string['dbcreationerror'] = 'Chyba při vytváření databáze. Nelze vytvořit databázi zadaného jména a nastavení.';
$string['dbhost'] = 'Hostitelský server';
$string['dbprefix'] = 'Předpona tabulek';
$string['dbtype'] = 'Typ';
$string['dbwrongencoding'] = 'Vybraná databáze používá nedoporučené kódování $a. Vhodnější by bylo používat databázi s kódováním Unicode (UTF-8). Tuto kontrolu můžete přeskočit zaškrtnutím pole \"Přeskočit test kódování DB\", můžete však v budoucnu narazit na problémy.';
$string['directorysettingshead'] = 'Potvrďte prosím adresy této instalace Moodlu.';
$string['directorysettingssub'] = '<b>Webová adresa</b>:
zadejte úplnou webovou adresu, na níž bude Moodle dostupný. Jsou-li vaše stránky dostupné na více URL, vyberte z nich tu, kterou budou vaši studenti používat nejčastěji. Na konci adresy neuvádějte lomítko.
<br />
<br />
<b>Adresář Moodlu</b>:
zadejte úplnou cestu k adresáři s touto instalací. Ujistěte se, že jsou v ní správně uvedena malá/VELKÁ písmena.
<br />
<br />
<b>Datový adresář</b>:
potřebujete diskový prostor, kam bude Moodle ukládat nahrané (uploadované) soubory. K tomuto adresáři musí mít proces webového serveru právo ke čtení I ZÁPISU (webový server bývá spouštěn pod uživatelem \'nobody\' nebo \'apache\' nebo podobně). Tento adresář by ale zároveň neměl být dostupný přímo přes webové rozhraní (může obsahovat neveřejná data).';
$string['dirroot'] = 'Adresář Moodlu';
$string['dirrooterror'] = 'Parametr \'Adresář Moodlu\' je zřejmě nastaven nesprávně -- v zadaném umístění se nepodařilo najít instalaci Moodlu. Ve formuláři níže byla automaticky nastavena výchozí hodnota.';
$string['download'] = 'Stáhnout';
$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Kontrola staženého souboru dopadla negativně';
$string['downloadlanguagebutton'] = 'Stáhnout jazykový balíček \"$a\"';
$string['downloadlanguagehead'] = 'Stáhnout jazykový balíček';
$string['downloadlanguagenotneeded'] = 'V instalaci lze nyní pokračovat v jazyce \"$a\".';
$string['downloadlanguagesub'] = 'Nyní máte možnost stáhnout si některý z jazykových balíčků Moodlu a pokračovat v tomto jazyce.<br /><br />Pokud si momentálně nemůžete nebo nechcete stáhnout jazykový balíček, bude instalační proces pokračovat v angličtině. Jazykové balíčky si budete moci stáhnout i později po ukončení instalace.';
$string['environmenterrortodo'] = 'Pro pokračování v instalaci této verze Moodlu je nutné nejdříve vyřešit problémy v programovém prostředí (chyby) serveru uvedené výše!';
$string['environmenthead'] = 'Kontrola programového prostředí...';
$string['environmentrecommendinstall'] = 'doporučená komponenta';
$string['environmentrecommendversion'] = 'doporučena je verze $a->needed, nyní používáte verzi $a->current';
$string['environmentrequireinstall'] = 'vyžadovaná komponenta';
$string['environmentrequireversion'] = 'vyžadována je verze $a->needed, nyní používáte verzi $a->current';
$string['environmentsub'] = 'Nyní se prověřuje, zda vybrané komponenty vašeho systému splňují požadavky instalace.';
$string['environmentxmlerror'] = 'Chyba při zjišťování údajů o programovém prostředí ($a->error_code)';
$string['error'] = 'Chyba';
$string['fail'] = 'Selhalo';
$string['fileuploads'] = 'Nahrávání souborů (FIle Uploads)';
$string['fileuploadserror'] = 'Mělo by být zapnuto';
$string['gdversion'] = 'Verze GD';
$string['gdversionerror'] = 'Knihovna GD se používá pro zpracovávání a tvorbu obrázků (např. fotografií, grafů apod.).';
$string['gdversionhelp'] = '<p>Na vašem serveru zřejmě není nainstalována knihovna GD.</p>
<p>GD je knihovna, kterou vyžaduje PHP k tomu, aby mohl Moodle zpracovávat obrázky (např. ikony uživatelů) a vytvářet nové obrázky (např. grafy přístupů na vaše stránky). Moodle bude fungovat i bez GD, ale tyto funkce nebudou dostupné.</p>
<p>V Unixu můžete přidat GD do PHP tak, že zkompilujte PHP s parametrem --with-gd.</p>
<p>Ve Windows stačí většinou upravit php.ini a odkomentovat řádek odkazující na php_gd2.dll.</p>';
$string['globalsquotes'] = 'Nezabezpečené zacházení s globálními proměnnými';
$string['globalsquoteserror'] = 'Upravte nastavení PHP: zakažte register_globals a/nebo povolte magic_quotes_gpc';
$string['help'] = 'Nápověda';
$string['iconvrecommended'] = 'Instalace volitelné knihovny ICONV je silně doporučena, neboť zvyšuje výkon stránek, zejména pokud používáte jazyky nezaložené na latince.';
$string['info'] = 'Informace';
$string['installation'] = 'Instalace';
$string['invalidmd5'] = 'Neplatný MD5 hash';
$string['langdownloaderror'] = 'Bohužel, jazyk \"$a\" se nepodařilo nainstalovat. Instalace bude pokračovat v angličtine.';
$string['langdownloadok'] = 'Podařilo se úspěšně nainstalovat jazykový balíček \"$a\". Instalace bude pokračovat v tomto jazyce.';
$string['language'] = 'Jazyk';
$string['magicquotesruntime'] = 'Magic Quotes Run Time';
$string['magicquotesruntimeerror'] = 'Mělo by být vypnuto';
$string['mbstringrecommended'] = 'Instalace volitelné knihovny MBSTRING je silně doporučena, neboť zvyšuje výkon stránek, zejména pokud používáte jazyky nezaložené na latince.';
$string['memorylimit'] = 'Limit paměti';
$string['memorylimiterror'] = 'Limit paměti pro PHP skripty je nastaven relativně nízko ... v budoucnu byste mohli narazit na problémy.';
$string['memorylimithelp'] = '<p>Limit paměti pro PHP skripty je na vašem serveru momentálně nastaven na hodnotu $a.</p>
<p>To může později způsobovat Moodlu problémy, zvláště při větším množství modulů a/nebo uživatelů.</p>
<p>Je-li to možné, doporučujeme vám nastavit v PHP vyšší limit, např. 16M. Můžete to provést několika způsoby:
<ol>
<li>Můžete-li, překompilujte PHP s volbou <i>--enable-memory-limit</i>.
Moodle si tak bude sám moci nastavit potřebný limit.</li>
<li>Máte-li přístup k souboru php.ini, změňte nastavení <b>memory_limit</b>
na hodnotu blízkou 16M. Nemáte-li taková práva, požádejte správce vašeho webového serveru, aby toto nastavení provedl on.</li>
<li>Na některých serverech můžete v kořenovém adresáři Moodlu vytvořit soubor .htaccess s následujícím řádkem:
<p><blockquote>php_value memory_limit 16M</blockquote></p>
<p>Bohužel, v některých případech tím vyřadíte z provozu <b>všechny</b> PHP stránky (při jejich prohlížení uvidíte chybová hlášení), takže budete muset soubor .htaccess zase odstranit.</li>
</ol>';
$string['missingrequiredfield'] = 'Chybí některé z povinných polí';
$string['moodledocslink'] = 'Dokumentace k této stránce';
$string['mysql416bypassed'] = 'Pokud ovšem ve vaší instalaci Moodlu používáte POUZE jazyky založené na latince (iso-8859-1), můžete nadále používat momentálně nainstalovanou verzi MySQL 4.1.12 (nebo vyšší).';
$string['mysql416required'] = 'Minimální verzí požadovanou pro Moodle 1.6 -- a pro pozdější bezpečný převod všech dat do UTF-8 -- je MySQL 4.1.16.';
$string['mysqlextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP nebylo korektně nakonfigurováno pro komunikaci v MySQL. Zkontrolujte váš php.ini nebo překompilujte PHP.';
$string['name'] = 'Název';
$string['next'] = 'Další';
$string['ok'] = 'OK';
$string['pass'] = 'V pořádku';
$string['password'] = 'Heslo';
$string['php50restricted'] = 'V PHP 5.0.x bylo nalezeno množství chyb; přejděte buď na vyšší verzi 5.1.x, nebo na nižší verzi 4.3.x či 4.4.x.';
$string['phpversion'] = 'Verze PHP';
$string['phpversionerror'] = 'Verze PHP musí být alespoň 4.3.0 nebo 5.1.0 (PHP 5.0.x obsahuje množství chyb).';
$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle vyžaduje PHP alespoň verze 4.3.0 nebo 5.1.0 (PHP 5.0.x obsahuje množství chyb).</p>
<p>Nyní používáte PHP verze $a.</p>
<p>Musíte PHP upgradovat, nebo přejít k hostiteli s vyšší verzí!<br />
(U PHP 5.0.x můžete také přejít na nižší verzi 4.4.x či 4.3.x.)</p>';
$string['previous'] = 'Předchozí';
$string['remotedownloadnotallowed'] = 'Stahování komponent na server není povoleno (direktiva allow_url_fopen je ve stavu \'vypnuto\').<br /><br />Musíte soubor stáhnout <a href=\"$a->url\">$a->url</a> ručně, zkopírovat jej na serveru do umístění \"$a->dest\" a tam jej dekomprimovat.';
$string['report'] = 'Protokol';
$string['restricted'] = 'Nedostupné';
$string['safemode'] = 'Bezpečný režim (Safe Mode)';
$string['safemodeerror'] = 'Se zapnutým bezpečným režimem (Safe Mode) může mít Moodle problémy.';
$string['sessionautostart'] = 'Session Auto Start';
$string['sessionautostarterror'] = 'Mělo by být vypnuto';
$string['skipdbencodingtest'] = 'Přeskočit test kódování DB';
$string['status'] = 'Stav';
$string['thischarset'] = 'UTF-8';
$string['thislanguage'] = 'Čeština';
$string['user'] = 'Uživatel';
$string['welcomep10'] = '$a->installername ($a->installerversion)';
$string['welcomep20'] = 'Podařilo se vám úspěšně nainstalovat a spustit balíček <strong>$a->packname $a->packversion</strong>. Gratulujeme!';
$string['welcomep30'] = '<strong>$a->installername</strong> obsahuje aplikace k vytvoření prostředí, ve kterém bude provozován váš <strong>Moodle</strong>. Jmenovitě se jedná o:';
$string['welcomep40'] = 'Balíček rovněž obsahuje <strong>Moodle ve verzi $a->moodlerelease ($a->moodleversion)</strong>.';
$string['welcomep50'] = 'Použití všech aplikací v tomto balíčku je vázáno jejich příslušnými licencemi. Kompletní balíček <strong>$a->installername</strong> je software s <a href=\"http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html\"> otevřeným kódem (open source)</a> a je šířen pod licencí <a href=\"http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html\">GPL</a>.';
$string['welcomep60'] = 'Následující stránky vás v několik jednoduchých krocích nastavením <strong>Moodlu</strong> na vašem počítači. Můžete přijmout výchozí nastavení, nebo si je upravit podle svých potřeb.';
$string['welcomep70'] = 'Stisknutím níže uvedeného tlačítka \"Další\" pokračujte v nastavení vaší instalace Moodlu.';
$string['wrongdestpath'] = 'Chybné cílové umístění';
$string['wrongsourcebase'] = 'Chybné URL zdrojového serveru';
$string['wrongzipfilename'] = 'Chybné jméno souboru ZIP';
$string['wwwroot'] = 'Webová adresa';
$string['wwwrooterror'] = 'Parametr \'Webová adresa\' je zřejmě nastaven nesprávně -- v zadaném umístění se nepodařilo najít instalaci Moodlu. Ve formuláři níže byla automaticky nastavena výchozí hodnota.';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.