Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
tree: 0f02a622a9
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

3 lines (3 sloc) 0.214 kb
<p align="center"><b>Toets Pogings</b></p>
<p>Studente kan meer as een poging toegelaat word om 'n toets te doen.</p>
<p>Dit kan 'n toets meer van 'n opvoedkundige aktiwiteit maak in plaas van net 'n evaluasie.</p>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.