Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
18 lines (18 sloc) 612 Bytes
<p align="center"><b>Evaluasie Metode</b></p>
<p>Wanneer meer as een poging toegelaat word vir die toets, is daar 'n paar verskillende metodes om die student se finale punt uit te werk.</p>
<p><b>Hoogste Punt</b></p>
<ul>
<p>Die finale punt is die hoogste punt van al die pogings.</p>
</ul>
<p><b>Gemiddelde punt</b></p>
<ul>
<p>Die finale punt is die gemiddeld van al die pogings.</p>
</ul>
<p><b>Eerste Punt</b></p>
<ul>
<p>Die finale punt is die punt van die eerste poging(ander pogings word ge-ignoreer).</p>
</ul>
<p><b>Laaste Punt</b></p>
<ul>
<p>Die finale punt is die laaste punt wat verkry is.</p>
</ul>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.