Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

26 lines (26 sloc) 1.62 kb
<p align="center"><b>Voer nuwe vrae in</b></p>
<p>Die funksie laat jou toe om nuwe vrae in te voer vanaf eksterne teks lêers.</p>
<p>Die volgende lêer formate word ondersteun:</p>
<p><b>Verlore Woord</b></p>
<ul>
<p>Die formaat ondersteun net meervoudige keuse vrae. Elke antwoord word geskei deur 'n&nbsp; tilde (~), en die korrekte antwoord het 'n '=' teken vooraan. Hier is 'n voorbeeld:</p>
<blockquote>Bokke is&nbsp; {=herbivore ~karnivore ~omnivore}</blockquote>
<p align="right"><a href="help.php?file=formatmissingword.html&module=quiz">More info about the "Missing Word" format</a></p>
</ul>
<p><b>AON</b></p>
<ul>
<p>Selfde as verlore woord formaat, behalwe dat na alle vrae in gevoer is word alle Kort Antwoord vrae, vier op 'n slag verander in Bypassend Vrae.</p>
<p>Is vernoem na die organisasie wat baie toets funksionaliteit by gedra het.</p>
</ul>
<p><b>Blackboard</b></p>
<ul>
<p>Die module voer vrae in wat in Blackboard se uitvoer vraag formaat gestoor is. Dit gebruik XML en PHP funksies.</p>
<p align="right"><a href="help.php?file=formatblackboard.html&module=quiz">More info about the "Blackboard" format</a></p>
</ul>
<p><b>Jou eie formaat</b></p>
<ul>
<p>As jy jou eie formaat het kan jy dit self implementeer deur mod/quiz/format/custom.php te redigeer</p>
<p>Die hoeveelheid nuwe kode is baie klein - 'parse' 'n enkle sin uit 'n gegewe teks.</p>
<p align="right"><a href="help.php?file=formatcustom.html&module=quiz">More info about the "Custom" format</a></p>
</ul>
<p>In die toekoms sal nog formate ingesluit word soos WebCT, IMS QTI en enige iets wat deur Moodle gebuikers bygedra word!</p>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.