Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
tree: 0f02a622a9
Fetching contributors…

Octocat-spinner-32-eaf2f5

Cannot retrieve contributors at this time

file 4 lines (4 sloc) 0.366 kb
1 2 3 4
<p align="center"><b>Bypassende Antwoord Vrae</b></p>
<p>Na 'n opsionele inleiding, word die gebruiker voorsien van verskeie sub-vrae en verskeie geskommelde antwoorde. Daar is een regte antwoord vir elke vraag.</p>
<p>Die gebruiker moet die regte antwoord kies om by die sub-vraag te pas.</p>
<p>Elke sub-vraag dra ewe veel by tot die finale punt van die vraag.</p>
Something went wrong with that request. Please try again.