Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

6 lines (6 sloc) 0.578 kB
<p align="center"><b>Willekeurige Vrae</b></p>
<p>Willekeurige Vrae is 'n spesiale vraag tipe.</p>
<p>Wanneer jy 'n Willekeurige Vraag in die toets sit, sal 'n vraag uit die hele kategorie gekies word met elke poging tot die toets.</p>
<p>Die maksimum punt van die vraag sal altyd dieselfde bly.</p>
<p>As jy 'n toets opstel met byvoorbeeld 10 willekeurige vrae, dan kan studente moontlik 10 verskillende vrae kry elke keer as hulle die toets doen.</p>
<p>Let Wel: jy kan willekeurige vrae en nie-willekeurige vrae meng om seker te maak dat 'n sekere vraag altyd gevra word.</p>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.