Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
5 lines (5 sloc) 360 Bytes
<p align="center"><b>Skommel Antwoorde</b></p>
<p>As jy die opsie in werking stel sal die antwoorde van die vraag geskommel wees elke keer as die student die toets doen.</p>
<p>Dit werk net vir Meervoudige Keuse vrae.</p>
<p>Dit maak dit 'n bietjie moeiliker vir studente om bymekaar af te skryf.</p>
<p>Die opsie is nie dieselfde as Willekeurige Vrae nie.</p>
Something went wrong with that request. Please try again.