Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

4 lines (4 sloc) 0.231 kb
<p align="center"><b>Opsomming</b></p>
<p>Die opsomming is 'n kort beskrywing van die hulpbron.</p>
<p>Moenie te veel skryf of die hulpbron hier insluit nie!</p>
<p>Die hulpbron inhoud word op die volgende bladsy gespesifiseer.</p>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.