Permalink
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
8 lines (4 sloc) 633 Bytes
<P ALIGN=CENTER><B>Automatisch linken van een item inschakelen</B></P>
<P>Door deze optie in te schakelen zal naar dit item automatisch een link gemaakt worden, telkens wanneer dit concept van woorden en zinnen ergens in hetzelfde vak gebruikt wordt. Dit gebeurt in forums, interne bronnen, week samenvattingen, logboeken enzovoort.</p>
<p>Als je bepaalde tekst niet gelinkt wil hebben (bijvoorbeeld in een forum), dan kun je rond dat stukje tekst &lt;nolink&gt; en &lt;/nolink&gt;-tags zetten.</p>
<p>Om deze functie te kunnen inschakelen moet autolinken ingeschakeld zijn op niveau van de instellingen van de woordenlijst.</p>