Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

101 lines (77 sloc) 3.196 kb
<P ALIGN=CENTER><B>Vytvoření nové úlohy</B></P>
<P>Do vybrané kategorie můžete přidat několik typů úloh:</P>
<P><B>Úloha s výběrem odpovědí</B></P>
<UL>
<P>Při odpovídání na tuto otázku (může obsahovat i obrázek) vybere student odpověď
z&nbsp;několika možností. Existují dva druhy úloh s výběrem odpovědí: s&nbsp;jedinou
možnou odpovědí a s&nbsp;více možnými odpověďmi.</P>
<P align=right><A href="help.php?file=multichoice.html&module=quiz">Více o úlohách
s výběrem odpovědí</A></P>
</UL>
<P><B>Krátká tvořená odpověď</B></P>
<UL>
<P>Jako odpověď na tuto otázku (může obsahovat i obrázek) student napíše jedno
slovo nebo sousloví. Na otázku může existovat více správných odpovědí, a to
s&nbsp;různým bodovým hodnocením. U odpovědí lze nastavit, zda se budou
rozlišovat malá a velká písmena.</P>
<p align=right><a href="help.php?file=shortanswer.html&module=quiz">Více o
úlohách s krátkou odpovědí</a></p>
</UL>
<P><B>Numerická úloha</B></P>
<UL>
<P>Z pohledu studenta vypadá numerická úloha stejně jako otázka s&nbsp;krátkou
odpovědí. Rozdíl je v&nbsp;tom, že u numerické úlohy je stanovena přijatelná
chyba. Učitel tak může definovat souvislý interval odpovědí, které jsou
považovány za správné.</P>
<p align=right><a href="help.php?file=numerical.html&module=quiz">Více o
numerických úlohách</a></p>
</UL>
<P><B>Pravda/nepravda</B></P>
<UL>
<P>U této úlohy (může obsahovat i obrázek) je studentovi předloženo tvrzení a
jeho úkolem je rozhodnout, zda je pravdivé, nebo nepravdivé.
</P>
<p align=right><a href="help.php?file=truefalse.html&module=quiz">Více o úlohách
pravda/nepravda</a></p>
</UL>
<P><B>Přiřazování</B></P>
<UL>
<P>U této úlohy je studentovi předloženo několik otázek a seznam možných
odpovědí. Student musí přiřadit ke každé otázce správnou odpověď.
</P>
<p align=right><a href="help.php?file=match.html&module=quiz">Více o
přiřazovacích úlohách</a></p>
</UL>
<P><B>Doplňovací úloha (cloze test)</B></P>
<UL>
<p>Flexibilní typ úloh, sestávající z úryvku textu, do kterého jsou zabudovány
otázky různého typu (úloha s výběrem odpovědi, krátká odpověď, numerická úloha).
</p>
<p align=right><a href="help.php?file=multianswer.html&module=quiz">Více o
doplňovacích úlohách</a></p>
</UL>
<P><B>Přiřazování pro náhodně vybrané úlohy se stručnou odpovědí</B></P>
<UL>
<P>Z pohledu studenta vypadá tato úloha jako Přiřazování. Rozdíl je v tom, že
jednotlivé otázky jsou náhodně vybrány z fondu otázek se stručnou odpovědí v
aktuální kategorii.</P>
<p align=right><a href="help.php?file=randomsamatch.html&module=quiz">Více o
tomto typu přiřazovacích úloh</a></p>
</UL>
<P><B>Náhodně vybraná úloha</B></P>
<UL>
<P>Úloha se při řešení testu nahradí náhodně vybranou úlohou ze zvolené
kategorie.
</P>
<p align=right><a href="help.php?file=random.html&module=quiz">Více o náhodně
vybraných úlohách</a></p>
</UL>
<P><B>Popis</B></P>
<UL>
<P>Popis není skutečná úloha. Slouží k zobrazení libovolného textu (případně
obrázku) a nevyžaduje odpověď. Lze jej použít například k&nbsp;zobrazení
informací společných pro následující skupinu otázek.
</P>
<p align=right><a href="help.php?file=description.html&module=quiz">Více o
popisu</a></p>
</UL>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.