Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
tree: 11d614c540
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

file 11 lines (9 sloc) 0.479 kb
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
<P ALIGN=CENTER><B>Krátká tvořená odpověď</B></P>
<UL>
<P>Jako odpověď na tuto otázku (může obsahovat i obrázek) student napíše jedno
slovo nebo sousloví.</P>

<P>Na otázku může existovat více správných odpovědí, a to s&nbsp;různým bodovým
hodnocením. U odpovědí lze nastavit, zda se budou rozlišovat malá a velká
písmena, v tom případě se počet bodů za odpovědi "Slovo" a "slovo" může lišit.
</P>

<P>U odpovědí hraje velkou roli přesnost, takže dejte pozor na pravopis!</P>
Something went wrong with that request. Please try again.