Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

239 lines (235 sloc) 13.7 KB
<?PHP // $Id$
// lesson.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
$string['actionaftercorrectanswer'] = 'Akce po správné odpovědi';
$string['addabranchtable'] = 'Přidat rozcestník';
$string['addanendofbranch'] = 'Přidat konec větve';
$string['addaquestionpage'] = 'Přidat stránku s otázkou';
$string['addcluster'] = 'Přidat seskupení';
$string['addendofcluster'] = 'Přidat konec seskupení';
$string['answer'] = 'Odpověď';
$string['answeredcorrectly'] = 'zodpovězeno správně.';
$string['answersfornumerical'] = 'Odpovědi na numerické otázky by měl tvořit pár nejmenší a největší možné hodnoty';
$string['arrangebuttonshorizontally'] = 'Rozložit tlačítka rozcestníku při zobrazování na plátno vodorovně?';
$string['attempt'] = 'Pokus: $a';
$string['attempts'] = 'Pokusů';
$string['available'] = 'Dostupná od';
$string['averagescore'] = 'Průměrné skóre:';
$string['averagetime'] = 'Průměrná doba:';
$string['backtreeview'] = 'Zpět na stromové zobrazení';
$string['branchtable'] = 'Rozcestník';
$string['cancel'] = 'Přerušit';
$string['canretake'] = '$a může projít znovu';
$string['casesensitive'] = 'Záleží na malých/VELKÝCH';
$string['checkbranchtable'] = 'Zkontrolovat rozcestník';
$string['checkedthisone'] = 'zkontrolovat tuto.';
$string['checknavigation'] = 'Zkontrolovat navigaci';
$string['checkquestion'] = 'Zkontrolovat otázku';
$string['classstats'] = 'Třádní statistika';
$string['clicktopost'] = 'Klikněte sem, chcete-li odeslat vaše body do žebříčku nejvyšších skóre';
$string['clusterjump'] = 'Neprohlédnutá otázka v rámci seskupení';
$string['clustertitle'] = 'Seskupení';
$string['comments'] = 'Vaše komentáře';
$string['commentswithname'] = 'Komentáře od $a->firstname {$a->lastname}';
$string['completed'] = 'Hotovo';
$string['confirmdeletionofthispage'] = 'Potvrďte odstranění této stránky';
$string['congratulations'] = 'Gratulujeme - dosáhli jste konce přednášky';
$string['continue'] = 'Pokračovat';
$string['continuetoanswer'] = 'Pokračovat - změnit odpovědi';
$string['correctanswerjump'] = 'Skok při správné odpovědi';
$string['correctanswerscore'] = 'Skóre při správné odpovědi';
$string['correctresponse'] = 'Reakce při správné odpovědi';
$string['customscoring'] = 'Osobní skórování';
$string['deadline'] = 'Uzávěrka';
$string['deleteattempts'] = 'Odstranit záznamy o pokusech studentů absolvovat tuto přednášku';
$string['deleting'] = 'Odstraňování';
$string['deletingpage'] = 'Odstranění stránky: $a';
$string['description'] = 'Popis';
$string['detailedstats'] = 'Podrobné statistiky';
$string['didnotanswerquestion'] = 'Nezodpověděl(a) tuto otázku';
$string['didnotreceivecredit'] = 'Nebyl(a) pochválen(a)';
$string['displayhighscores'] = 'Zobrazit nejvyšší skóre';
$string['displayinleftmenu'] = 'Zobrazit v levé nabídce?';
$string['displayleftmenu'] = 'Zobrazit levou nabídku';
$string['displayofgrade'] = 'Zobrazení bodů (pouze pro studenty)';
$string['displayreview'] = 'Zobrazit tlačítko \'Zpětně zhodnotit\'';
$string['displayscorewithessays'] = 'Získali jste $a->score bodů z $a->tempmaxgrade za automaticky hodnocené odpovědi.<br>Vaše tvořené kompozice (v počtu $a->essayquestions) budou hodnoceny a zahrnuty<br>do vašeho konečného počtu bodů později.<br><br>Vaše současné skóre (bez kompozic) je $a->score z $a->grade';
$string['displayscorewithoutessays'] = 'Vaše skóre je $a->score (z $a->grade).';
$string['editlessonsettings'] = 'Upravit nastavení této přednášky';
$string['editpagecontent'] = 'Upravit obsah této stránky';
$string['email'] = 'Poslat emailem';
$string['emailallgradedessays'] = 'Poslat VŠECHNY<br>obodované kompozice';
$string['emailgradedessays'] = 'Poslat obodované kompozice';
$string['emailsuccess'] = 'Odeslání úspěšné';
$string['endofbranch'] = 'Konec větve';
$string['endofclustertitle'] = 'Konec seskupení';
$string['endoflesson'] = 'Konec přednášky';
$string['enteredthis'] = 'vložil toto.';
$string['entername'] = 'Vložte vaši přezdívku pro žebříček nejvyšších skóre';
$string['enterpassword'] = 'Prosím, vložte heslo:';
$string['eolstudentoutoftime'] = 'Pozor: překročili jste čas určený pro tuto přednášku. Vaše poslední odpověď nemusela být započítána, pokud byla zodpovězená až po vypršení časového limitu.';
$string['eolstudentoutoftimenoanswers'] = 'Nezodpověděli jste žádnou otázku. Za tuto přednášku nezískáváte žádný bod.';
$string['essay'] = 'Kompozice';
$string['essayemailsubject'] = 'Body za otázku ($a)';
$string['essays'] = 'Kompozice';
$string['essayscore'] = 'Skóre za kompozici';
$string['fileformat'] = 'Formát souboru';
$string['firstanswershould'] = 'První odpověď by měla skočit na \"správnou\" stránku';
$string['firstwrong'] = 'Bohužel, vaše odpověď nebyla zcela správná, takže nezískáváte žádné body. Chcete se ještě pokusit odhadnout správnou odpověď (už ale jen pro vlastní dobro, nikoliv pro získání bodů)?';
$string['gobacktolesson'] = 'Jdi zpět k přednášce';
$string['grade'] = 'Bodovat';
$string['gradeessay'] = 'Bodovat kompozice';
$string['gradeis'] = 'Počet bodů: $a';
$string['handlingofretakes'] = 'Zpracování opakovaného průchodu';
$string['havenotgradedyet'] = 'Ještě nebodováno';
$string['here'] = 'zde';
$string['highscore'] = 'Nejvyšší skóre';
$string['hightime'] = 'Nejrychlejší';
$string['importquestions'] = 'Importovat otázky';
$string['jump'] = 'Skočit na';
$string['jumptsto'] = 'skočí na';
$string['leftduringtimed'] = 'Opustili jste přednášku s časovým limitem.<br>Chcete-li přednášku začít znovu, stiskněte Pokračovat.';
$string['leftduringtimednoretake'] = 'Opustili jste přednášku s časovým limitem a není<br>vám povoleno začít znovu nebo pokračovat.';
$string['lesson'] = '$a Přednáška';
$string['lessonclosed'] = 'Tato přednáška se uzavírá $a.';
$string['lessondefault'] = 'Používej nastavení této přednášky jako výchozí';
$string['lessonmenu'] = 'Nabídka přednášky';
$string['lessonopen'] = 'Tato přednáška bude otevřena $a.';
$string['lessonstats'] = 'Statistiky přednášky';
$string['loginfail'] = 'Přihlášení selhalo. Prosím, zkuste to ještě jednou...';
$string['lowscore'] = 'Nízké skóre';
$string['lowtime'] = 'Krátká doba';
$string['mainmenu'] = 'Hlavní nabídka';
$string['matchesanswer'] = 'Odpovídá odpovědi';
$string['maxhighscores'] = 'Počet zobrazovaných nejvyšších skóre';
$string['maximumnumberofanswersbranches'] = 'Největší možný počet odpovědí/větví';
$string['maximumnumberofattempts'] = 'Největší možný počet pokusů';
$string['maxtime'] = 'Časový limit (v minutách)';
$string['maxtimewarning'] = 'Na dokončení přednášky máte $a min.';
$string['minimumnumberofquestions'] = 'Minimální počet otázek';
$string['modattempts'] = 'Povolit studentům pozdější revizi';
$string['modattemptsnoteacher'] = 'Revize funguje pouze studentům';
$string['modulename'] = 'Přednáška';
$string['modulenameplural'] = 'Přednášky';
$string['movepagehere'] = 'Přesunout stránku sem';
$string['moving'] = 'Přesun stránky: $a';
$string['movingtonextpage'] = 'Přesun na další stránku';
$string['multianswer'] = 'Více správných odpovědí';
$string['multipleanswer'] = 'Složená odpověď';
$string['nameapproved'] = 'Název schválen';
$string['namereject'] = 'Je mi líto, název byl zamítnut filtrem.<br>Prosím, zkuste jiný název.';
$string['nextpage'] = 'Další stránka';
$string['noanswer'] = 'Nebyla dána žádná odpověď';
$string['noattemptrecordsfound'] = 'Nenalezeny žádné záznamy o pokusech: nebodováno';
$string['nocommentyet'] = 'Zatím bez komentářů.';
$string['nohighscores'] = 'Nebyly nalezeny žádné položky nejvyššího skóre';
$string['nooneansweredcorrectly'] = 'Nikdo nezodpověděl správně.';
$string['nooneansweredthisquestion'] = 'Nikdo nezodpověděl tuto otázku.';
$string['noonecheckedthis'] = 'Tuto nikdo nekontroloval.';
$string['nooneenteredthis'] = 'Toto nikdo nevložil.';
$string['noretake'] = 'Není vám povoleno opakovat tuto přednášku.';
$string['normal'] = 'Normální - následuj plán přednášky';
$string['notcompleted'] = 'Nedokončeno';
$string['notdefined'] = 'Není definováno';
$string['nothighscore'] = 'Nedostali jste se do žebříčku $a nejvyšších skóre';
$string['notitle'] = 'Bez názvu';
$string['numberofcorrectanswers'] = 'Počet správných odpovědí: $a';
$string['numberofcorrectmatches'] = 'Počet správných přiřazení: $a';
$string['numberofpagestoshow'] = 'Počet stránek (karet) k zobrazení';
$string['numberofpagesviewed'] = 'Počet prohlédnutých stránek: $a';
$string['ongoing'] = 'Zobrazovat průběžné skóre';
$string['ongoingcustom'] = 'Toto je přednáška za $a->grade bodů. Zatím máte skóre $a->score z $a->currenthigh bodů.';
$string['ongoingnormal'] = 'Zatím jste správně zodpověděli $a->correct z $a->viewed otázek.';
$string['or'] = 'NEBO';
$string['ordered'] = 'Seřazeno';
$string['outof'] = 'Z $a';
$string['outoftime'] = 'Čas vypršel';
$string['overview'] = 'Přehled';
$string['page'] = 'Stránka: $a';
$string['pagecontents'] = 'Obsah stránky';
$string['pages'] = 'Stránky';
$string['pagetitle'] = 'Název stránky';
$string['password'] = 'Heslo';
$string['passwordprotectedlesson'] = '$a je přednáška chráněná heslem.';
$string['pleasecheckoneanswer'] = 'Prosím, zvolte jednu odpověď';
$string['pleasecheckoneormoreanswers'] = 'Prosím, zvolte jednu nebo více odpovědí';
$string['pleaseenteryouranswerinthebox'] = 'Prosím, vložte vaši odpověď';
$string['pleasematchtheabovepairs'] = 'Prosím, přiřaďte odpovídající páry';
$string['pointsearned'] = 'Počet získaných bodů';
$string['postsuccess'] = 'Příspěvek byl úspěšně vložen';
$string['practice'] = 'Cvičná přednáška';
$string['previouspage'] = 'Předchozí stránka';
$string['question'] = 'Otázka';
$string['questionoption'] = 'Rozšířené nastavení otázky';
$string['questiontype'] = 'Typ otázky';
$string['randombranch'] = 'Stránka z náhodné větve';
$string['randompageinbranch'] = 'Náhodná otázka v rámci větve';
$string['rank'] = 'Úroveň';
$string['reached'] = 'dosaženo';
$string['receivedcredit'] = 'Byl(a) pochválen(a)';
$string['redisplaypage'] = 'Znovuzobrazit stránku';
$string['report'] = 'Zpráva';
$string['response'] = 'Reakce';
$string['returnmainmenu'] = 'Zpět na hlavní nabídku';
$string['returntocourse'] = 'Zpět do kurzu';
$string['reviewlesson'] = 'Revize přednášky';
$string['reviewquestionback'] = 'Ano, chci to zkusit ještě jednou';
$string['reviewquestioncontinue'] = 'Ne, chci přejít k další otázce';
$string['sanitycheckfailed'] = 'Selhala kontrola: Tento pokus byl odstraněn';
$string['savechanges'] = 'Uložit změny';
$string['savechangesandeol'] = 'Ulož všechny změny a jdi na konec přednášky.';
$string['savepage'] = 'Uložit stránku';
$string['score'] = 'Skóre';
$string['scores'] = 'Skóre';
$string['secondpluswrong'] = 'Ne tak docela. Chcete to zkusit ještě jednou?';
$string['showanunansweredpage'] = 'Ukázat nezodpovězenou stránku';
$string['showanunseenpage'] = 'Ukázat neprohlédnutou stránku';
$string['singleanswer'] = 'Jediná odpověď';
$string['slideshow'] = 'Zobrazovat stránky na plátno';
$string['slideshowbgcolor'] = 'Barva plátna';
$string['slideshowheight'] = 'Výška plátna';
$string['slideshowwidth'] = 'Šířka plátna';
$string['startlesson'] = 'Začít přednášku';
$string['studentattemptlesson'] = '$a->firstname\'s $a->lastname - pokus číslo $a->attempt';
$string['studentname'] = '$a - jméno';
$string['studentoneminwarning'] = 'Varování: Máte méně než jednu minutu na dokončení přednášky.';
$string['studentoutoftime'] = 'Upozornění: Vypršel váš čas pro tuto přednášku. Vaše poslední odpověď se nepočítá, protože byla zodpovězena až po časovém limitu. Prosím, stiskněte tlačítko \'Pokračovat\' k ukončení přednášky.';
$string['studentresponse'] = '{$a} - odpovědi';
$string['submitname'] = 'Název';
$string['teacherjumpwarning'] = 'Tato přednáška obsahuje skok typu \'$a->cluster\' nebo \'$a->unseen\'. Namísto něj bude použit skok na další stránku. Přihlašte se jako student a zkontrolujte tyto skoky.';
$string['teacherongoingwarning'] = 'Přůběžné skóre je zobrazováno pouze studentům. Chcete-li si jej ověřit, přihlašte se jako student.';
$string['teachertimerwarning'] = 'Stopky fungují pouze studentům. Chcete-li si je vyzkoušet, přihlašte se jako student. ';
$string['thatsthecorrectanswer'] = 'To je správná odpověď';
$string['thatsthewronganswer'] = 'To je špatná odpověď';
$string['thefollowingpagesjumptothispage'] = 'Následující stránky směřují na tuto stránku';
$string['thispage'] = 'Tato stránka';
$string['timed'] = 'S časovým limitem';
$string['timeremaining'] = 'Zbývající čas';
$string['timetaken'] = 'Uplynulý čas';
$string['topscorestitle'] = 'Žebříček $a->maxhighscores nejvyšších skóre dosažených v přednášce $a->name.';
$string['treeview'] = 'Stromové zobrazení';
$string['unseenpageinbranch'] = 'Nezobrazená otázka v rámci větve';
$string['updatefailed'] = 'Aktualizace selhala';
$string['updatesuccess'] = 'Aktualizace proběhla úspěšně';
$string['useeditor'] = 'Použít editor';
$string['usemaximum'] = 'Použít maximum';
$string['usemean'] = 'Použít střední hodnotu';
$string['usepassword'] = 'Přednáška chráněná heslem';
$string['viewallpages'] = 'Zobrazit všechny stránky';
$string['viewgrades'] = 'Zobrazit body';
$string['viewhighscores'] = 'Zobrazit žebříček nejvyšších skóre';
$string['viewlessonstats'] = 'Zobrazit statistiky přednášky';
$string['waitpostscore'] = 'Prosím, čekejte. Posílám nejvyšší skóre...';
$string['welldone'] = 'Dobrá práce!';
$string['whatdofirst'] = 'Co byste rádi udělali nejdříve?';
$string['wronganswerjump'] = 'Skok při špatné odpovědi';
$string['wronganswerscore'] = 'Skóre za špatnou odpověď';
$string['wrongresponse'] = 'Špatná odpověď';
$string['youhavereceived'] = 'Za tuto kompozici jste získali $a->score z $a->outof bodů.';
$string['youhaveseen'] = 'Některé ze stránek této přednášky jste již viděli.<br />Chcete začít na poslední stránce, kterou jste navštívili?';
$string['youmadehighscore'] = 'Dostali jste se do žebříčku $a nejvyšších skóre.';
$string['youranswer'] = 'Vaše odpověď';
$string['yourcurrentgradeis'] = 'Stávající počet bodů: $a';
$string['yourgradeisnow'] = 'Váš počet bodů za tuto přednášku byl změněn na: $a';
$string['yourresponse'] = 'Vaše odpověď';
$string['youshouldview'] = 'Měli byste vidět nejméně: $a';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.