Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

248 lines (244 sloc) 14.079 kb
<?PHP // $Id$
// workshop.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
$string['absent'] = 'Chybí';
$string['accumulative'] = 'Nahromadìný';
$string['action'] = 'Èinnost';
$string['addacomment'] = 'Pøidat komentáø';
$string['afterdeadline'] = 'Po uzávìrce: $a';
$string['ago'] = 'pøed: $a';
$string['agreetothisassessment'] = 'Souhlasit s tímto hodnocením';
$string['allgradeshaveamaximumof'] = 'Nejvy¹¹í mo¾ný poèet bodù je $a';
$string['allowresubmit'] = 'Povolit opakované odevzdání';
$string['alreadyinphase'] = 'Ji¾ ve fázi $a';
$string['amendassessmentelements'] = 'Pozmìnit polo¾ky hodnocení';
$string['amendtitle'] = 'Pozmìnit titulek';
$string['analysis'] = 'Rozbor';
$string['analysisofassessments'] = 'Rozbor hodnocení';
$string['assess'] = 'Hodnotit';
$string['assessedon'] = 'Hodnoceno $a';
$string['assessment'] = 'Hodnocení';
$string['assessmentby'] = 'Hodnotil(a) $a';
$string['assessmentdropped'] = 'Hodnocení ignorováno';
$string['assessmentgrade'] = 'Hodnoceno poètem bodù: $a';
$string['assessmentnotyetagreed'] = 'Hodnocení zatím neodsouhlaseno';
$string['assessmentnotyetgraded'] = 'Hodnocení zatím neobodováno';
$string['assessmentofresubmission'] = 'Toto je hodnocení zkontrolované èásti této práce. <br />Tento formuláø byl vyplnìn va¹imi pøedchozími body a komentáøi. <br />Prosím, upravte tyto po prohlédnutí zkontrolované práce.';
$string['assessmentofthissubmission'] = 'Hodnocení tohoto odevzdaného úkolu';
$string['assessments'] = 'Hodnocení';
$string['assessmentsareok'] = 'Hodnocení jsou v poøádku';
$string['assessmentsby'] = 'Hodnocení od $a';
$string['assessmentsdone'] = 'Hodnocení hotova';
$string['assessmentsexcluded'] = 'Poèet vypu¹tìných hodnocení: $a';
$string['assessmentsmustbeagreed'] = 'Hodnocení musí být odsouhlasena';
$string['assessmentwasagreedon'] = 'Hodnocení bylo odsouhlaseno $a';
$string['assessor'] = 'Hodnotící';
$string['assessthissubmission'] = 'Hodnotit tento odevzdaný úkol';
$string['assignmentnotinthecorrectphase'] = 'Úkol není ve správné fázi';
$string['attachment'] = 'Pøíloha';
$string['attachments'] = 'Pøílohy';
$string['authorofsubmission'] = 'Autor odevzdaného úkolu';
$string['averageerror'] = 'Prùmìrná chyba';
$string['awaitinggradingbyteacher'] = 'Oèekává se obodování od $a';
$string['beforedeadline'] = 'Pøed uzávìrkou: $a';
$string['calculationoffinalgrades'] = 'Výpoèet koneèného poètu bodù';
$string['clearlateflag'] = 'Odstranit pøíznak zpo¾dìní';
$string['closeassignment'] = 'Uzavøít úkol';
$string['comment'] = 'Komentáø';
$string['commentby'] = 'Komentáø od';
$string['comparisonofassessments'] = 'Porovnání hodnocení';
$string['confirmdeletionofthisitem'] = 'Potvrïte odstranìní tohoto $a';
$string['correct'] = 'Správnì';
$string['count'] = 'Poèet';
$string['criterion'] = 'Kritérium';
$string['deadline'] = 'Uzávìrka';
$string['deadlineis'] = 'Uzávìrka je $a';
$string['delete'] = 'Odstranit';
$string['deleting'] = 'Odstraòování';
$string['description'] = 'Popis';
$string['detailsofassessment'] = 'Podrobnosti hodnocení';
$string['disagreewiththisassessment'] = 'Nesouhlasit s tímto hodnocením';
$string['displayoffinalgrades'] = 'Zobrazit koneèný poèet bodù';
$string['dontshowgrades'] = 'Neukazovat body';
$string['edit'] = 'Upravit';
$string['editacomment'] = 'Upravit komentáø';
$string['editingassessmentelements'] = 'Úprava polo¾ek hodnocení';
$string['editsubmission'] = 'Upravit odevzdání';
$string['element'] = 'Polo¾ka';
$string['elementweight'] = 'Váha polo¾ky';
$string['enterpassword'] = 'Vlo¾te heslo';
$string['errorbanded'] = 'Mno¾ství chyb';
$string['errortable'] = 'Tabulka chyb';
$string['excellent'] = 'Výteènì';
$string['excludingdroppedassessments'] = 'kromì ignorovaných hodnocení';
$string['expectederror'] = 'Pøedpokládaná chyba pøi hádání: $a';
$string['feedbackgoeshere'] = 'Sem pøijde vysvìtlení';
$string['generalcomment'] = 'Obecný komentáø';
$string['good'] = 'Dobøe';
$string['grade'] = 'Body';
$string['gradeassessment'] = 'Obodování';
$string['graded'] = 'Obodováno';
$string['gradedbyteacher'] = 'Obodoval(a) $a';
$string['gradeforassessments'] = 'Body k hodnocení';
$string['gradeforbias'] = 'Body pro zkreslení';
$string['gradeforreliability'] = 'Body pro spolehlivost';
$string['gradeforstudentsassessment'] = 'Body pro hodnocení studentem';
$string['gradeforsubmission'] = 'Body pro odevzdaný úkol';
$string['gradegiventoassessment'] = 'Body dány hodnocení';
$string['gradeofsubmission'] = 'Bodù za odevzdaný úkol: $a';
$string['gradetable'] = 'Tabulka bodù';
$string['gradingstrategy'] = 'Bodovací strategie';
$string['hidegradesbeforeagreement'] = 'Skrýt poèet bodù a¾ do souhlasu';
$string['hidenamesfromstudents'] = 'Skrýt jména $a';
$string['includeteachersgrade'] = 'Zahrnout body od uèitele';
$string['incorrect'] = 'Nesprávnì';
$string['iteration'] = 'Opakování $a skonèilo';
$string['leaguetable'] = 'Ligová tabulka odevzdané práce';
$string['listassessments'] = 'Seznam hodnocení';
$string['listofallsubmissions'] = 'Seznam odevzdaných úkolù';
$string['liststudentsassessments'] = 'Seznam hodnocení od studentù';
$string['loadingforteacherassessments'] = 'Nahrávání hodnocení pro $a';
$string['mail1'] = 'Vas ukol \'$a\' byl ohodnocen. Hodnotil';
$string['mail10'] = 'Muzete jej hodnotit v ukolu vaseho workshopu';
$string['mail2'] = 'Komentare a pocet bodu muzete videt v ukolu workshopu \'$a\'';
$string['mail3'] = 'Muzete jej videt v ukolu vaseho workshopu';
$string['mail4'] = 'K vasemu ukolu \'$a\' byl pridan komentar. Pridal jej';
$string['mail5'] = 'Byl prohlizen vas komentar v hodnoceni workshopu \'$a\'';
$string['mail6'] = 'Vase hodnoceni ukolu \'$a\' bylo zkontrolovano';
$string['mail7'] = 'Komentare, ktere vlozil(a) $a si muzete prohlednou v ukolu vaseho workhopu';
$string['mail8'] = 'Ukol $a je kontrolovanou casti prace';
$string['mail9'] = 'Prosim, zhodnotte jej v ukolu vaseho workshopu';
$string['managingassignment'] = 'Správa úkolù';
$string['maximumsize'] = 'Maximální velikost';
$string['modulename'] = 'Workshop';
$string['modulenameplural'] = 'Workshopy';
$string['movingtophase'] = 'Pøesun do fáze $a';
$string['namesnotshowntostudents'] = 'Jména se nezobrazují tìmto u¾ivatelùm:';
$string['newassessments'] = 'Nová hodnocení';
$string['newgradings'] = 'Nová bodování';
$string['newsubmissions'] = 'Nové odevzdané úkoly';
$string['noassessments'] = '®ádné hodnocení';
$string['noassessmentsdone'] = 'Nebylo provedeno ¾ádné hodnocení';
$string['nosubmission'] = '®ádný úkol';
$string['nosubmissionsavailableforassessment'] = 'Nejsou ¾ádné odevzdané úkoly k hodnocení';
$string['notavailable'] = 'Není k dispozici';
$string['noteonassessmentelements'] = 'Pov¹imnìte si, ¾e bodování je rozdìleno do nìkolika \"polo¾ek hodnocení\".<br />Tím se dosáhne toho, ¾e bodování je snadnìj¹í a celistvìj¹í. Jako uèitel musíte pøidat tyto <br />polo¾ky je¹tì pøed zpøístupnìním úkolu studentùm. To udìláte tak,<br />¾e kliknete na úkol v kurzu - budete vyzváni k pøidání<br />tìchto polo¾ek hodnocení. Jejich poèet mù¾ete mìnit na obrazovce Upravit úkol,<br /> samy polo¾ky mohou být upraveny na stránce \"Správa úkolù\".';
$string['notgraded'] = 'Nebodováno';
$string['notitle'] = 'Bez titulku';
$string['notitlegiven'] = 'Nebyl vlo¾en titulku';
$string['numberofassessmentelements'] = 'Poèet komentáøù, polo¾ek hodnocení, bodù, kritérií nebo kategorií v oddílu';
$string['numberofassessments'] = 'Poèet hodnocení';
$string['numberofassessmentschanged'] = 'Poèet zmìnìných hodnocení: $a';
$string['numberofassessmentsdropped'] = 'Poèet zamítnutých hodnocení: $a';
$string['numberofassessmentsofstudentsubmissions'] = 'Poèet hodnocení odevzdaných úkolù';
$string['numberofassessmentsofteachersexamples'] = 'Poèet hodnocení uèitelových ukázek';
$string['numberofassessmentsweighted'] = 'Poèet hodnocení (vá¾eno): $a';
$string['numberofentries'] = 'Poèet polo¾ek';
$string['numberofnegativeresponses'] = 'Poèet negativních odpovìdí';
$string['numberofsubmissions'] = 'Poèet odevzdaných úkolù: $a';
$string['on'] = 'na $a';
$string['openassignment'] = 'Otevøený úkol';
$string['optionaladjustment'] = 'Volitelná úprava';
$string['optionforpeergrade'] = 'Nastavení hodnocení spolu¾áky';
$string['optionsusedinanalysis'] = 'Nastavení pou¾itá v rozboru';
$string['overallgrade'] = 'Celkový poèet bodù';
$string['overallocation'] = 'Napøíè rozdìlením';
$string['overallpeergrade'] = 'Celkové body od spolu¾ákù: $a';
$string['overallteachergrade'] = 'Celkové body od uèitele: $a';
$string['ownwork'] = 'Vlastní práce';
$string['percentageofassessments'] = 'Procentuální èást ignorovaných hodnocení';
$string['phase'] = 'Fáze';
$string['phase1'] = 'Nastavení úkolu';
$string['phase1short'] = 'Nastavení';
$string['phase2'] = 'Povolit odevzdávání úkolù pro: $a';
$string['phase2short'] = 'Odevzdávání';
$string['phase3'] = 'Povolit odevzdávání a hodnocení úkolù pro: $a';
$string['phase3short'] = 'Obojí';
$string['phase4'] = 'Povolit hodnocení pro: $a';
$string['phase4short'] = 'Hodnocení';
$string['phase5'] = 'Ukázat koneèný poèet bodù';
$string['phase5short'] = 'Ukázat body';
$string['pleaseassesstheseexamplesfromtheteacher'] = 'Prosím, zhodno»te tyto ukázky od uèitele $a';
$string['pleaseassessthesestudentsubmissions'] = 'Prosím, zhodno»te tyto odevzdané úkoly ($a)';
$string['pleaseassessyoursubmissions'] = 'Prosím, zhodno»te va¹e odevzdané úkoly';
$string['poor'] = 'Slabý';
$string['present'] = 'Obsahuje';
$string['reasonforadjustment'] = 'Dùvod úpravy';
$string['reassess'] = 'Pøehodnotit';
$string['repeatanalysis'] = 'Opakovat rozbor';
$string['reply'] = 'Odpovìdìt';
$string['returnto'] = 'Vrátit se k';
$string['returntosubmissionpage'] = 'Vrátit se na stránku odevzdávání úkolu';
$string['rubric'] = 'Oddíl';
$string['savedok'] = 'Ulo¾eno';
$string['saveleaguetableoptions'] = 'Ulo¾it nastavení ligové tabulky';
$string['savemyassessment'] = 'Ulo¾it mé hodnocení';
$string['savemycomment'] = 'Ulo¾it mùj komentáø';
$string['savemygrading'] = 'Ulo¾it mé bodování';
$string['saveoverallocation'] = 'Ulo¾it úroveò rozdìlení';
$string['scale10'] = 'Poèet bodù z 10';
$string['scale100'] = 'Poèet bodù z 100';
$string['scale20'] = 'Poèet bodù z 20';
$string['scalecorrect'] = '2 - bodová Správnì/©patnì ¹kála';
$string['scaleexcellent4'] = '4 - bodová Výteèný/Velmi slabý ¹kála';
$string['scaleexcellent5'] = '5 - bodová Výteèný/Velmi slabý ¹kála';
$string['scaleexcellent7'] = '7 - bodová Výteèný/Velmi slabý ¹kála';
$string['scalegood3'] = '3 - bodová Dobrý/Slabý ¹kála';
$string['scalepresent'] = '2 - bodová Obsahuje/Chybí ¹kála';
$string['scaleyes'] = '2 - bodová Ano/Ne ¹kála';
$string['select'] = 'Vyberte';
$string['selfassessment'] = 'Sebehodnocení';
$string['showgrades'] = 'Ukázat body';
$string['specimenassessmentform'] = 'Ukázka zpùsobu hodnocení';
$string['standarddeviation'] = 'Standardní odchylka polo¾ky $a:';
$string['standarddeviationnote'] = 'Polo¾ky s nulovou nebo velmi malou standardní odchylkou mohou tento rozbor zkreslit.<br />Tyto polo¾ky byly z rozboru vylouèeny.';
$string['studentassessments'] = '$a - hodnocení';
$string['studentgrades'] = '$a - body';
$string['studentsubmissions'] = '$a - odevzdané úkoly';
$string['studentsubmissionsforassessment'] = '$a odevzdaných úkolù k ohodnocení';
$string['submission'] = 'Odevzdaný úkol';
$string['submissions'] = 'Odevzdané úkoly';
$string['submissionsnolongerallowed'] = 'Ji¾ není dovoleno odevzdávat úkoly';
$string['submissionsused'] = '$a odevzdaných úkolù v této tabulce';
$string['submitassignment'] = 'Odevzdat úkol';
$string['submitassignmentusingform'] = 'Odevzdejte tento úkol pomocí tohoto formuláøe';
$string['submitexampleassignment'] = 'Odeslat ukázku hodnocení';
$string['submitrevisedassignment'] = 'Odevzdejte vá¹ zkontrolovaný úkol pomocí tohoto formuláøe';
$string['submitted'] = 'Odevzdáno';
$string['submittedby'] = 'Odevzdal(a)';
$string['suggestedgrade'] = 'Navrhovaný poèet bodù';
$string['teacherassessments'] = '$a - hodnocení';
$string['teacherscomment'] = 'Komentáø uèitele';
$string['teachersgrade'] = 'Body od uèitele';
$string['teachersubmissionsforassessment'] = '$a uèitelem odevzdaných úkolù k hodnocení';
$string['thegradeis'] = 'Poèet bodù je $a';
$string['theseasessmentsaregradedbytheteacher'] = 'Tato hodnocení jsou bodována - $a';
$string['timeassessed'] = 'Èas hodnocen';
$string['title'] = 'Titulek';
$string['typeofscale'] = 'Typ ¹kály';
$string['ungradedassessmentsofstudentsubmissions'] = '$a neobodovaných hodnocení studentem odevzdaných úkolù';
$string['ungradedassessmentsofteachersubmissions'] = '$a neobodovaných hodnocení uèitelem odevzdaných úkolù';
$string['verypoor'] = 'Velmi slabý';
$string['view'] = 'Prohlédnout';
$string['viewassessmentofteacher'] = 'Prohlédnout si hodnocení u¾ivatele $a';
$string['viewotherassessments'] = 'Prohlédnout si dal¹í hodnocení';
$string['warningonamendingelements'] = 'UPOZORNÌNÍ: Bylo nalezeno odevzdané hodnocení<br />NEMÌÒTE poèet polo¾ek hodnocení, typ ¹kály nebo váhu jednotlivých polo¾ek.';
$string['weight'] = 'Váha';
$string['weightederrorcount'] = 'Vá¾ený poèet chyb: $a';
$string['weightforbias'] = 'Váha zkreslení';
$string['weightforgradingofassessments'] = 'Váha bodového hodnocení';
$string['weightforpeerassessments'] = 'Váha hodnocení spolu¾áky';
$string['weightforreliability'] = 'Váha spolehlivosti';
$string['weightforteacherassessments'] = 'Váha hodnocení uèitele';
$string['weights'] = 'Váhy';
$string['weightsusedforfinalgrade'] = 'Váhy pro celkový poèet bodù';
$string['weightsusedforsubmissions'] = 'Váhy pro odevzdané úkoly';
$string['workshopagreedassessments'] = 'Odsouhlasené hodnocení workshopu';
$string['workshopassessments'] = 'Hodnocení workshopu';
$string['workshopcomments'] = 'Komentáøe workshopu';
$string['workshopfeedback'] = 'Vysvìtlení workshopu';
$string['workshopsubmissions'] = 'Odevzdané úkoly workshopu';
$string['wrongpassword'] = 'Neplatné heslo pro tento workshop';
$string['yourassessments'] = 'Va¹e hodnocení';
$string['yourassessmentsofexamplesfromtheteacher'] = 'Va¹e hodnocení ukázek u¾ivatele $a';
$string['yourfeedbackgoeshere'] = 'Sem pøijde va¹e vysvìtlení';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.