Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

26 lines (18 sloc) 0.758 kB
<p align="center"><b>Camins de directoris</b></p>
<p>La sintaxi del cam&iacute; d'un directori dep&egrave;n del sistema operatiu:</p>
<blockquote>
<p>En sistemes <b>Windows</b> &eacute;s aix&iacute;:
<ul>
<li>c:\Archivos de programa\datos\moodle
<li>c:\Documents and Settings\moodle\temp\saved
</ul>
</p>
<p>En sistemes <b>Unix</b> &eacute;s aix&iacute;:
<ul>
<li>/usr/data/moodle
<li>/home/moodle/tmp/saved
</ul>
</p>
</blockquote>
<p>Sol ser una bona idea crear el directori i/o assegurar-se que ja existeix. De vegades Moodle pot crear, si cal, el directori, per&ograve; aix&ograve; no sempre &eacute;s possible.</p>
<p>Finalment, assegureu-vos que coincideixen les maj&uacute;scules i min&uacute;scules i no inclogueu mai la barra al final.</p>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.