Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
tree: 1252b08b96
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

file 7 lines (4 sloc) 0.724 kb
1 2 3 4 5 6 7
<p align="center"><b>Per&iacute;ode d'inscripci&oacute;</b></b></p>

<p>Aquest par&agrave;metre especifica el nombre de dies que un estudiant pot romandre inscrit al curs (comptant des del moment en qu&egrave; s'hi inscriu).</p>

<p>Si es defineix aquest par&agrave;metre, la inscripci&oacute; es cancel&middot;lar&agrave; autom&agrave;ticament quan hagi passat aquest per&iacute;ode de temps. Aix&ograve; &eacute;s &uacute;til sobretot en cursos continuats sense data concreta d'inici o d'acabament.</p>

<p>Si no el definiu, aleshores l'estudiant restar&agrave; inscrit fins que cancel&middot;leu la seva inscripci&oacute; manualment o fins que porti un cert temps inactiu i el suprimeixi la funci&oacute; de neteja.</p>
Something went wrong with that request. Please try again.