Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
7 lines (3 sloc) 291 Bytes
<p align="center"><b>Nombre d'articles recents en l'RSS</b></p>
<p>Aquesta opci&oacute; us permet seleccionar el nombre d'articles que s'inclouran en l'RSS.</p>
<p>Un nombre entre 5 i 20 seria normal en la majoria de glossaris. Augmenteu el nombre si el glossari s'actualitza sovint.</p>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.