Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

11 lines (5 sloc) 0.649 kb
<p align="center"><b>Bronparameters</b></p>
<p>De parameterinstellingen zijn optioneel en zijn alleen nuttig als je informatie vanuit Moodle naar het bronbestand of de website wil sturen.</p>
<p>Als je hier parameters specifieerd, dan zullen die doorgegeven worden aan de bron als deel van de URL (door gebruik te maken van de GET methode)</p>
<p>Met de linkerkolom kun je informatie kiezen om te verzenden, met de rechterkolom kun je die informatie een naam geven.</p>
<p>Merk op dat de gebruikersinformatie die zal zijn van de gebruiker die naar de bron kijkt, de vakinformatie zal die zijn van het vak waar de bron deel van uitmaakt.</p>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.