Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

16 lines (10 sloc) 0.57 kb
Fonts
-----
Đây là thư mục chứa các font được dùng khi tạo ảnh bằng text.
Font duy nhất được sử dụng hiện tại là default.ttf
Nếu một ngôn ngữ không chứa font ở đây thì font trong
/lang/en/fonts/default.ttf được dùng thay thế.
Chuỗi nhiều byte sẽ cần được giải mã, bởi vì Truetype
routines yêu cầu các font ISO hoặc các chuỗi Unicode. Nếu có một file ở đây
gọi lang_decode.php, chứa hàm
lang_decode(), thì nó được sử dụng đối với mỗi chuỗi.
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.