Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

74 lines (57 sloc) 7.878 kb
<p align="center"><b>Beheer van een Workshopopdracht</b></p>
<p>Een Workshopopdracht is ingewikkelder dan een gewone opdracht.
Ze verloopt in een aantal stappen of fases. Deze zijn</p>
<ol>
<li><p><b>Begin taak</b> De beoordeling van de taak zou in een aantal beoordelingselementen moeten worden opgesplitst. Dit maakt het beoordelen van een taak minder arbitrair en geeft de leerlingen een kader waarop ze zich kunnen baseren om beoordelingen te geven. De leraar heeft de rol van het uitschrijven van de beoordelingselementen
om zo een evaluatieformulier te bekomen. (Zie die pagina voor meer details.)</p>
<p>Wanneer het evaluatieformulier klaar is, kan de leraar best enkele voorbeeldtaken insturen.
Dit zijn voorbeeldtaken die de leerlingen kunnen beoordelen alvorens hun eigen stukken van de opdracht voor te bereiden. Echter, alvorens de taak van leerlingen ter beschikking wordt gesteld, zouden deze voorbeeldtaken door de leraar moeten worden beoordeeld. Dit voorziet de leraar van standaard &quot;antwoorden&quot; bij het nakijken van de leelingenbeoordelingen van die voorbeeldtaken (die in de volgende fase worden gemaakt)
<p>Het inzenden van een voorbeeldtaak door de leraar is optioneel en kan voor sommige opdrachten beter
achterwege gelaten worden.</p>
<li><p><b>Laat leerling insturen</b>De taak wordt nu geopend voor de leerlingen. Als de leraar een voorbeeldtaak heeft klaargezet, wordt van de leerlingen geëist om een gespecifiëerd aantal van deze taken te beoordelen. (Het aantal beoordelingen werd gegeven toen de opdracht werd gecreëerd.) Zodra een leerling het vereiste aantal beoordelingen heeft gegeven, kan hij zijn eigen taak insturen. In het geval van een opdracht zonder voorbeeldtaken, kunnen de leerlingen hun eigen werk onmiddellijk insturen.</p>
<p>Het voordeel van de taak in de instuurfase te laten, is het mogelijk maken om een reeks ingestuurde taken te verzamelen. Wanneer ze in de volgende fases aan medeleerlingen toegewezen moeten worden, is er een betere distributie van de taken. Als de taak onmiddellijk van de &quot;Begin taak&quot; naar de &quot;Laat inzendingen en beoordelingen toe&quot;-fase zet (wat mogelijk is), dan zullen leerlingen die hun taak vroeg insturen alleen taken te zien krijgen van andere leerlingen die ook hun taak vroeg insturen en laat instuurders zullen alleen taken krijgen van medestudenten die ook laat insturen. Het inlassen van een &quot;vertraging&quot; voor de peerevaluatie begint, zal dat probleem verminderen.</p>
<p>Wanneer een leerling een stuk van zijn taak voorlegt, kan de leraar, indien gewenst, dat werk beoordelen.
Deze beoordeling kan in de definitieve evaluatie van de leerling worden opgenomen. Deze beoordelingen kunnen
tijdens de instuurfase van de taak of na de deadline plaatsvinden. Zolang de leraar zijn beoordeling maakt voor het berekenen van de totaalcijfers, kan die beoordeling mee opgenomen worden.</p>
<li><p><b>Laat leerlingen insturen en beoordelen</b>Als in de taak ook peerevaluatie toegelaten is, wordt aan de leerlingen die hun taak hebben
ingediend het werk van andere leerlingen getoond om te beoordelen. Leerlingen die hun taak nog niet hebben ingestuurd, krijgen nu de mogelijkheid dat te doen, maar zij krijgen nog geen werk van medeleerlingen te zien. In deze fase gebeuren inzendingen, opnieuw inzenden en beoordelen door elkaar.</p>
<p>De leraar kan ervoor kiezen het inzenden van taken en de peerevaluatie in twee aparte fases op te splitsen door te wachten tot alle leerlingen hun werk ingestuurd hebben voordat de workshop in de peerevaluatiefase gezet wordt. In dat geval wordt deze fase helemaal niet gebruikt: de workshop gaat van &quot;Laat leerlingen insturen&quot; naar &quot;Laat beoordelen&quot;. Hierdoor kan de leraar een deadline zetten op het insturen: de opdracht wordt naar de &quot;Laat beoordelen toe&quot;-fase verplaatst op de deadline.
</p>
<p>Als de leraar echter niet zo'n duidelijke scheiding in de opdracht wil, dan is deze fase nodig.
Wanneer) je insturen en beoordelen samen toelaat, dan moet de leraar overwegen om het ????? niveau op EEN (of zelfs op TWEE) te zetten om de toewijzingen vlot te laten verlopen (bekijk de beheerpagina voor meer details). Merk op dat dit als resultaat kan hebben dat sommige taken meer beoordeeld worden en andere minder dan dan de meeste taken.</p>
<p>Wanneer leerlingen een beoordeling hebben gegeven kan hun medeleerling die beoordeling zien. De leerling die het werk voorlegde kan op de beoordeling commentaar
geven als die optie voor deze taak werd gekozen. De leraar kan, indien gewenst, de beoordelingen van de medeleerlingen
mee opmemen op het evaluatieformulier om mee te verrekenen in het eindcijfer van de leerling
(maar dat is in vele gevallen niet echt noodzakelijk,
zie de volgende fase).</p></li>
<li><p><b>Laat leerlingen beoordelen</b>In deze fase kan peerevaluatie verder gaan, maar leerlingen mogen niet langer nieuwe taken insturen of taken opnieuw insturen. Leerlingen die nog geen taak hebben ingestuurd, krijgen de boodschap dat het insturen van taken niet langer meer toegelaten is en die leerlingen krijgen <b>geen</b> taken te zien om te beoordelen.</p>
<p>Indien gewenst, kan de leraar de peerevaluaties beoordelen en die scores meenemen naar de eindbeoordeling van de leerling, maar da is meestal niet nodig.</p>
<li><p><b>Berekening van de eindtotalen</b>
Na de deadline verplaatst de leraar de taak naar de volgende fase, waar bijdragen en beoordelingen door
leerlingen niet meer worden aanvaard. De leraar kan, indien gewenst, het evalueren van de beoordelingen die op de
voorbeeldtaak werden gegeven en het evalueren van de leerlingenbijdragen voltooien. De leraar kan de beoordelingen
van de medeleerlingen ook evalueren. Dit is niet echt noodzakelijk als er een groot aantal
beoordelingen op elke bijdrage is gegeven, de &quot;prestaties&quot; van elke leerling kunnen vanuit de relatieve
scores worden bepaald.
<p>Wanneer het evalueren is voltooid, berekent de leraar het definitieve cijfer van de leerlingen.
Deze definitieve cijfers worden normaal samengesteld uit drie componenten, het cijfer van de leraar op de taak van
de leerling, het gemiddelde cijfer van de medeleerlingen op werk van de leerling en de beoordelingsprestaties
van de leerling. Dit laatste kan het gemiddelde bevatten van de beoordelingen van de leraar op de
commentaren van de leerling. Deze drie componenten krijgen van de leraar een weging alvorens de berekening van het
eindresultaat begint.</p></li>
<li><p><b>Tonen van de eindtotalen</b>De eindfase van de taak is ingegaan. De leerlingen krijgen de mogelijkheid om hun definitief cijfer te zien.
De leraar kan, indien gewenst, de taak terug openen om wat aanpassingen te doen aan de weging die in de definitieve
berekening zit. Daarna kunnen de herziene cijfers aan de leerlingen worden getoond.
<p>De leerlingen (en de leraar) krijgen ook een ranglijst van de leerlingbijdragen te zien,
de beste bijdrage eerst. Het cijfer dat hier gegeven wordt is een combinatie van de beoordeling van de leraar
en het gemiddelde van de beoordelingen van de medeleerlingen (indien beschikbaar)
De gebruikte weging is diegene die gegeven is tijdens de vorige fase.</p>
</li>
</ol>
<p>Bij om het even welke fase van de taak kan de leraar de pagina van het "Beheer" openen.
Die toont de huidige staat van de taak. Ze toont een lijst van de voorbeeldtaken van de leraar
(als die er zijn), van de beoordelingen van de leerlingen (van de voorbeeldtaken van de leraar, van hun eigen
werk en van de beoordelingen van andere leerlingen), en van de bijdragen van de leerlingen.
De leraar kan deze pagina gebruiken om bijdragen en cijfers te beoordelen en te herbekijken en opnieuw te evalueren,
om bijdragen en beoordelingen te schrappen en in het algemeen op de vorderingen van de taak te letten.</p>
</p>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.