Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

63 lines (47 sloc) 2.698 kb
<p style="text-align: center">
<b>Relatibong URL, media player at Hot Potatoes</b></p>
<p><b>Mga Depinisyon</b></p>
<dl>
<dt><i>URL</i></dt>
<dd> address ng rekursong pang-internet, tulad ng webpage,
larawan o file na tunog.</dd>
<dt><i>absolutong URL</i></dt>
<dd> ang URL na nagsisimula sa &quot;http://&quot; ay tinatawag
na absolutong URL. Sa tuwing gagamitin ito, palagi itong tumutukoy sa
iisang target na rekurso. </dd>
<dt><i>relatibong URL</i></dt>
<dd>ang isang URL na hindi nagsisimula sa &quot;http://&quot; ay
tinatawag na relatibong URL. Maaaring itong ikombina sa isang
absolutong URL ng isang pahinang &quot;base&quot; page, para makuha ang
absolutong URL ng target na rekurso.</dd>
</dl>
<p><b>Relatibong URL sa pagsusulit na Hot Potatoes</b></p>
<p>Ang relatibong URL ay madaling paraan ng pagtukoy ng mga larawan,
tunog at bidyo sa isang pagsusulit na Hot Potatoes, dahil
pinapahintulutan nito na matingnan at masubok ang pagsusulit sa isang
lokal na PC, bago ito iaplowd sa site na Moodle. Kapag inaplowd na ang
pagsusulit sa Moodle site, kailangan ding iaplowd ang mga multimedia na
file, para magamit sila kapag ibinigay na ang pagsusulit sa pamamagitan
ng Moodle. </p>
<p>Para sa seguridad, hindi pinapahintulutan ng Moodle ang direktang
pagpasok sa mga file ng kurso. Lahat ng paghiling sa mga file sa isang
ibinigay na kurso ay dadaan muna sa isang bantay na script, na tumitiyak
na ang taong humihiling sa file ay nakaenrol nga sa kurso. Gayunpaman,
maaring sirain ng mekanismong ito ang mga relatibong link na ginagamit
sa pagsusulit, dahil hindi gumagana ang normal na patakaran sa paghinuha
ng absolutong URL mula sa isang relatibong URL .</p>
<p>Simple lamang ang solusyon sa problemang ito: <font color="red"><b>
lahat ng relatibong URl ay kailangang ikumberte sa absolutong URL
</b></font> pagdating ng panahon na dumating na ang pagsusulit sa
browser. Sa kaso ng pagsusulit na Hot Potatoes, ikukumberte ng Moodle
ang mga URL, para hindi na mag-aksaya ng panahon ang mga tagalikha ng
nilalaman sa matagal at malimit magkamaling gawain na ito. </p>
<p><b>Mga Media player sa pagsusulit na Hot Potatoes </b></p>
<p>May ilang media player na hindi tatangap ng media file kung
nanggaling ito mula sa script na nagbabantay ng mga file ng kurso. Sa
ganitong sitwasyon, kinakailangang palitan ang media player ng isa ng
alam nating angkop sa Moodle. Magagawa mo ito sa sarili mo, sa
pamamagitan ng pagbabago ng mga sanggunian sa mga media player sa
pagsusulit, o pilitin ang Moodle na gawin ito sa pamamagitan ng
paglalagay sa &quot;Oo&quot; ng &quot;Ipilit ang mga media plugin&quot;
na opsiyon sa pahinang pangkaayusan ng pagsusulit. </p>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.