Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

109 lines (78 sloc) 3.231 kB
<p style="text-align: center"><b>Pagpilì ng Ulat</b></p>
<p>Maaari kang magtakda ng iba-ibang pamantayan ng pagpipilian at
iba-ibang format ng ilalabas para sa ulat ng Hot Potatoes.
</p>
<dl>
<dt><b>Pagpilì ng kurso (Para lamang sa mga admin)</b></dt>
<dd><b>ang kursong ito</b><br />
Ipapakita ng ulat ang mga tugon ng mga kalahok sa kasalukuyang kurso
</dd>
<dd><b>lahat ng kurso ko
</b><br /> Ipapakita ng ulat ang lahat ng tugon ng mga kalahok sa lahat
ng kurso na gumamit ng pagsusulit na ito at kung saan ikaw ang guro.
Para magamit sa maraming kurso, kailangang nasa direktoryo ng mga file
ng Site ang pagsusulit. Tanging ang mga administrador ng site ang
makagagamit ng opsiyong ito.
</dd>
</dd>
</dl>
<dl>
<dt><b>Pagpilì ng mga user</b></dt>
<dd><b>Mga mag-aaral</b><br />
Ipapakita ng ulat ang mga tugon ng mag-aaral na kumukuha ng kursong ito.
Hindi isasama ang tugon ng mga guro sa ulat.
</dd>
<dd><b>Lahat ng kalahok</b><br />
Ipapakita ng ulat ang mga tugon ng mga mag-aaral, guro, tagalikha ng
kurso at administrador. Ang tugon ng mga &quot;bisitang&quot; user,
kung mayroon man, ay isasama rin.
</dd>
</dl>
<dl>
<dt><b>Pagpilì ng mga marka</b></dt>
<dd><b>pinakamahusay na pagkuha</b><br />
Isasama lamang ng ulat ang tugon mula sa pinakamahusay na pagkuha ng
bawat user ng pagsusulit
</dd>
<dd><b>lahat ng pagkuha</b><br />
Isasama sa ulat ang mga tugon mula sa lahat ng pagkuha ng bawat user
</dd>
</dl>
<dl>
<dt><b>Pagpilì ng format ng ilalabas</b></dt>
<dd><b>Kabuuang Tanaw</b><br />
Ang ulat na ito ay listahan ng mga pagkuha ng pagsusulit na ito.
Kasama ang mga &quot;inaabandonang&quot; pagkuha, nguni't ang
&quot;kasalukuyang ginagawa&quot; na pagkuha ay hindi ipapakita.
Ipapakita nito ang larawan, pangalan at pinakamahusay na iskor ng bawat
user, at ang iskor, oras at tagal ng bawat pagkuha. Maaaring piliin at
pagkatapos ay burahin ang mga pagkuha kung kinakailangan.
</dd>
<dd><b>Simpleng estadistika</b><br />
Ang ulat na ito ay listahan ng lahat ng nakumpletong pagkuhan ng
pagsusulit na ito. Ang mga pagkuha na may tandang
&quot;inabandona&quot; o &quot;kasalukuyang ginagawa&quot; ay hindi isasama.
Ipinapakita ng ulat ang pangalan at pinakamahusay na iskor ng bawat
user, at ang iskor ng bawat tanong sa bawat pagkuha.
Ibinibigay din nito ang mga katamtamang iskor ng indibidwal na tanong at
ng pagsusulit sa kabuuan.
Ang detalye ng mga pagkuha ay maaaring idownload sa format na Excel o
teksto.
</dd>
<dd><b>Detalyadong estadistika</b><br /> Ipinapakita ng ulat na
ito ang buong detalye ng lahat ng nakumpletong pagkuha ng pagsusulit na
ito. Ang mga pagkuha na may tandang &quot;inabandona&quot; o
&quot;kasalukuyang ginagawa&quot; ay hindi isasama.
Naglalaman ang ulat ng mga sumusunod na manghad:
<ul>
<li> ang <b>manghad ng mga tugon</b>, na
nagpapakita kung paano tumugon ang bawat user sa bawat tanong sa bawat
pagkuha nila ng pagsusulit.
</li>
<li>Ang <b>pagsusuri ng aytem na manghad</b>, na
naglilista ng mga tugon sa bawat tanong at sa kalimitan ng bawat tugon.
</li>
</ul>Ang mga detalye na ipinapakita sa ulat na ito ay
maaaring idownload sa format na Excel o teksto.
</dd>
</dl>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.