Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
tree: 194845a9dd
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

executable file 170 lines (167 sloc) 10.435 kb
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170
<?PHP // $Id$
      // glossary.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060223)


$string['addcomment'] = 'Afegeix un comentari';
$string['addentry'] = 'Afegeix una entrada';
$string['addingcomment'] = 'S\'està afegint un comentari';
$string['aliases'] = 'Paraula o paraules clau';
$string['allcategories'] = 'Totes les categories';
$string['allentries'] = 'TOTES';
$string['allowcomments'] = 'Permeteu comentaris en les entrades?';
$string['allowduplicatedentries'] = 'Permeteu entrades duplicades?';
$string['allowprintview'] = 'Permeteu visualització per a imprimir?';
$string['allowratings'] = 'Permeteu valorar les entrades?';
$string['answer'] = 'Resposta';
$string['approve'] = 'D\'acord';
$string['areyousuredelete'] = 'Segur que voleu suprimir aquesta entrada?';
$string['areyousuredeletecomment'] = 'Segur que voleu suprimir aquest comentari?';
$string['areyousureexport'] = 'Segur que voleu exportar aquesta entrada a';
$string['ascending'] = '(ascendent)';
$string['attachment'] = 'Fitxer adjunt';
$string['authorview'] = 'Ordenat per autor';
$string['back'] = 'Enrere';
$string['cantinsertcat'] = 'No s\'ha pogut inserir la categoria';
$string['cantinsertrec'] = 'No s\'ha pogut inserir el registre';
$string['cantinsertrel'] = 'No s\'ha pogut inserir la relació categoria-entrada';
$string['casesensitive'] = 'Distingeix majúscules i minúscules';
$string['categories'] = 'Categories';
$string['category'] = 'Categoria';
$string['categorydeleted'] = 'La categoria s\'ha suprimit';
$string['categoryview'] = 'Navega per categories';
$string['cnfallowcomments'] = 'Definiu si els glossaris acceptaran comentaris en les entrades per defecte';
$string['cnfallowdupentries'] = 'Definiu si els glossaris permetran entrades duplicades per defecte';
$string['cnfapprovalstatus'] = 'Definiu si les entrades enviades pels estudiants quedaran aprovades per defecte';
$string['cnfcasesensitive'] = 'Definiu si per establir un enllaç automàtic es distingeixen per defecte majúscules i minúscules';
$string['cnfdefaulthook'] = 'Seleccioneu la selecció que es mostra per defecte quan el glossari és vist per primera vegada';
$string['cnfdefaultmode'] = 'Seleccioneu el marc que es mostra per defecte quan el glossari és vist per primera vegada.';
$string['cnffullmatch'] = 'Definiu si per establir un enllaç automàtic ha de coincidir per defecte la paraula completa';
$string['cnflinkentry'] = 'Definiu si les entrades s\'han d\'enllaçar automàticament per defecte';
$string['cnflinkglossaries'] = 'Definiu si els glossaris s\'han d\'enllaçar automàticament per defecte';
$string['cnfrelatedview'] = 'Seleccioneu el format de visualització dels enllaços automàtics i de les entrades.';
$string['cnfshowgroup'] = 'Especifiqueu si el canvi de grup s\'ha de mostrar o no.';
$string['cnfsortkey'] = 'Seleccioneu el criteri d\'ordenació per defecte.';
$string['cnfsortorder'] = 'Selecciona el sentit d\'ordenació per defecte.';
$string['cnfstudentcanpost'] = 'Definiu si els estudiants poden enviar entrades per defecte o no.';
$string['comment'] = 'Comentari';
$string['commentdeleted'] = 'S\'ha suprimit el comentari.';
$string['comments'] = 'Comentaris';
$string['commentson'] = 'Comentaris actius';
$string['commentupdated'] = 'S\'ha actualitzat el comentari';
$string['concept'] = 'Concepte';
$string['concepts'] = 'Conceptes';
$string['configenablerssfeeds'] = 'Aquest commutador habilita la possibilitat de tenir RSS en tots els glossaris. Haureu d\'activar manualment l\'RSS en els paràmetres de cada glossari.';
$string['currentglossary'] = 'Glossari actual';
$string['dateview'] = 'Navega per data';
$string['defaultapproval'] = 'Estat d\'aprovació per defecte';
$string['definition'] = 'Definició';
$string['definitions'] = 'Definicions';
$string['deleteentry'] = 'Suprimeix entrada';
$string['deletingcomment'] = 'S\'està suprimint un comentari';
$string['deletingnoneemptycategory'] = 'Suprimir aquesta categoria no suprimirà les entrades que conté: simplement aquestes es marcaran com a no categoritzades.';
$string['descending'] = '(descendent)';
$string['destination'] = 'Destinació';
$string['displayformat'] = 'Format de visualització';
$string['displayformatcontinuous'] = 'Continu sense autor';
$string['displayformatdictionary'] = 'Simple, tipus diccionari';
$string['displayformatencyclopedia'] = 'Enciclopèdia';
$string['displayformatentrylist'] = 'Llista d\'entrades';
$string['displayformatfaq'] = 'PMF (FAQ)';
$string['displayformatfullwithauthor'] = 'Complet amb autor';
$string['displayformatfullwithoutauthor'] = 'Complet sense autor';
$string['displayformats'] = 'Formats de visualització';
$string['displayformatssetup'] = 'Configuració dels formats de visualització';
$string['duplicateentry'] = 'Entrada duplicada';
$string['editalways'] = 'Edita sempre';
$string['editcategories'] = 'Edita categories';
$string['editentry'] = 'Edita entrada';
$string['editingcomment'] = 'S\'està editant un comentari';
$string['entbypage'] = 'Nombre d\'entrades per pàgina';
$string['entries'] = 'Entrades';
$string['entrieswithoutcategory'] = 'Entrades sense categoritzar';
$string['entry'] = 'Entrada';
$string['entryalreadyexist'] = 'L\'entrada ja existeix';
$string['entryapproved'] = 'S\'ha aprovat aquesta entrada';
$string['entrydeleted'] = 'S\'ha suprimit l\'entrada';
$string['entryexported'] = 'L\'entrada s\'ha exportat amb èxit';
$string['entryishidden'] = '(aquesta entrada actualment està oculta)';
$string['entryleveldefaultsettings'] = 'Paràmetres per defecte al nivell d\'entrada';
$string['entrysaved'] = 'S\'ha desat aquesta entrada';
$string['entryupdated'] = 'S\'ha actualitzat aquesta entrada';
$string['entryusedynalink'] = 'Aquesta entrada s\'ha d\'enllaçar automàticament';
$string['explainaddentry'] = 'Afegiu una nova entrada al glossari actual.<br />El concepte i la definició són camps obligatoris.';
$string['explainall'] = 'Visualitzeu TOTES les entrades en una pàgina';
$string['explainalphabet'] = 'Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex';
$string['explainexport'] = 'S\'ha creat un fitxer.<br/ >Baixeu-lo i deseu-lo en lloc segur. Podeu importar-lo en qualsevol moment en aquest curs o en un altre.';
$string['explainimport'] = 'Heu d\'especificar el fitxer que voleu importar i definir els criteris del procés.<p>Trameteu la vostra sol·licitud i reviseu els resultats.';
$string['explainspecial'] = 'Visualitzeu totes les entrades que no comencen per una lletra';
$string['exportedentry'] = 'Entrada exportada';
$string['exportedfile'] = 'Fitxer exportat';
$string['exportentries'] = 'Exporta entrades';
$string['exportglossary'] = 'Glossari exportat';
$string['exporttomainglossary'] = 'Exporta al glossari principal';
$string['filetoimport'] = 'Fitxer per importar';
$string['fillfields'] = 'El concepte i la definició són camps obligatoris.';
$string['filtername'] = 'Enllaços automàtics al glossari';
$string['fullmatch'] = 'Enllaça només paraules completes';
$string['globalglossary'] = 'Glossari global';
$string['glossaryleveldefaultsettings'] = 'Paràmetres per defecte al nivell de glossari';
$string['glossarytype'] = 'Tipus de glossari';
$string['glosssaryexported'] = 'S\'ha exportat el glossari.';
$string['importcategories'] = 'Importa categories';
$string['importedcategories'] = 'Categories importades';
$string['importedentries'] = 'Entrades importades';
$string['importentries'] = 'Importa entrades';
$string['isglobal'] = 'Aquest glossari és global?';
$string['linkcategory'] = 'Enllaça automàticament aquesta categoria';
$string['mainglossary'] = 'Glossari principal';
$string['maxtimehaspassed'] = 'El temps màxim per editar aquest comentari ($a) ja ha passat!';
$string['modulename'] = 'Glossari';
$string['modulenameplural'] = 'Glossaris';
$string['newentries'] = 'Entrades noves del glossari';
$string['newglossary'] = 'Nou glossari';
$string['newglossarycreated'] = 'S\'ha creat un nou glossari.';
$string['newglossaryentries'] = 'Noves entrades del glossari:';
$string['nocomment'] = 'No s\'ha trobat cap comentari';
$string['nocomments'] = '(No s\'han trobat comentaris referents a aquesta entrada)';
$string['noconceptfound'] = 'No s\'ha trobat cap concepte ni definició.';
$string['noentries'] = 'No s\'han trobat entrades en aquesta secció';
$string['noentry'] = 'No s\'ha trobat cap entrada.';
$string['notcategorised'] = 'No categoritzat';
$string['numberofentries'] = 'Nombre d\'entrades';
$string['onebyline'] = '(una per línia)';
$string['printerfriendly'] = 'Versió per imprimir';
$string['printviewnotallowed'] = 'La visualització per a impressora no està autoritzada';
$string['question'] = 'Qüestió';
$string['rate'] = 'Valoració';
$string['rating'] = 'S\'està valorant';
$string['ratingeveryone'] = 'Qualsevol pot valorar les entrades';
$string['ratingno'] = 'Sense valoracions';
$string['ratingonlyteachers'] = 'Només $a poden valorar entrades';
$string['ratings'] = 'Valoracions';
$string['ratingssaved'] = 'S\'han desat les valoracions';
$string['ratingsuse'] = 'Utilitza valoracions';
$string['ratingtime'] = 'Limita les valoracions a les entrades enviades en aquestes dates:';
$string['rejectedentries'] = 'Entrades rebutjades';
$string['rejectionrpt'] = 'Informe de rebuigs';
$string['rsssubscriberss'] = 'Visualitza l\'RSS \'$a\'';
$string['searchindefinition'] = 'Cerca en tot el text';
$string['secondaryglossary'] = 'Glossari secundari';
$string['sendinratings'] = 'Envia les meves darreres valoracions';
$string['showall'] = 'Mostra l\'enllaç \'Tot\'';
$string['showalphabet'] = 'Mostra l\'alfabet';
$string['showspecial'] = 'Mostra l\'enllaç \'Especial\'';
$string['sortby'] = 'Ordena per';
$string['sortbycreation'] = 'Per data de creació';
$string['sortbylastupdate'] = 'Per l\'última actualització';
$string['sortchronogically'] = 'Ordena cronològicament';
$string['special'] = 'Especial';
$string['standardview'] = 'Navega alfabèticament';
$string['studentcanpost'] = 'Els estudiants poden afegir entrades';
$string['totalentries'] = 'Total d\'entrades';
$string['usedynalink'] = 'Enllaça automàticament les entrades del glossari';
$string['waitingapproval'] = 'Esperant aprovació';
$string['warningstudentcapost'] = '(Aplicable només en cas que no sigui el glossari principal)';
$string['withauthor'] = 'Conceptes amb autor';
$string['withoutauthor'] = 'Conceptes sense autor';
$string['writtenby'] = 'Escrit per';
$string['youarenottheauthor'] = 'No sou l\'autor d\'aquest comentari, de manera que no podeu editar-lo.';

?>
Something went wrong with that request. Please try again.