Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

70 lines (65 sloc) 3.405 kb
<?PHP // $Id$
// dialogue.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005020101)
$string['addmynewentries'] = 'Tilføj mine nye indlæg';
$string['addmynewentry'] = 'Tilføj mit indlæg';
$string['addsubject'] = 'Tilføj emne';
$string['allowmultiple'] = 'Tillad mere end en dialog med den samme person';
$string['allowstudentdialogues'] = 'Tillad elev til elev dialoger.';
$string['close'] = 'Luk';
$string['closed'] = 'Lukket';
$string['confirmclosure'] = 'Du er ved at lukke en dialog med $a. Lukkede dialoger kan ikke genåbnes. Hvis du lukker dialogen kan du kun se indholdet men ikke tilføje mere til den, og du bliver nødt til at starte en ny dialog hvis du vil fortsætte. <br /><br />Er du sikker på at du ønsker at lukke denne dialog?';
$string['deleteafter'] = 'Slet lukkede dialoger efter (Dage)';
$string['dialogueclosed'] = 'Dialogen er lukket';
$string['dialogueintro'] = 'Dialog introduktion';
$string['dialoguemail'] = '$a->userfrom har skrevet en besked til dig i din dialog for \'$a->dialogue\'
Du kan se den tilføjet til din dialog:
$a->url';
$string['dialoguemailhtml'] = '$a->userfrom har skrevet en besked til dig i din dialog for \'<i>$a->dialogue</i>\' <br /><br />
Du kan se den tilføjet til din <a href=\"$a->url\">dialog</a>';
$string['dialoguename'] = 'Dialog navn';
$string['dialogueopened'] = 'Dialog startet med $a';
$string['dialoguewith'] = 'Dialog med $a';
$string['everybody'] = 'Alle';
$string['furtherinformation'] = 'Mere information';
$string['lastentry'] = 'Sidste post';
$string['maildefault'] = 'Mail Default';
$string['modulename'] = 'Dialog';
$string['modulenameplural'] = 'Dialoger';
$string['namehascloseddialogue'] = '$a har lukket dialogen';
$string['newdialogueentries'] = 'Nye beskeder';
$string['newentry'] = 'Ny besked';
$string['noavailablepeople'] = 'Der er ikke andre at snakke med';
$string['nopersonchosen'] = 'Der er ikke valg nogen person';
$string['nosubject'] = 'Der mangler et emne';
$string['notextentered'] = 'Tekst mangler';
$string['notstarted'] = 'Du er ikke begyndt på denne dialog endnu';
$string['notyetseen'] = 'Ikke set endnu';
$string['numberofentries'] = 'Antal beskeder';
$string['numberofentriesadded'] = 'Antal beskeder tilføjet: $a';
$string['of'] = 'af';
$string['onwrote'] = 'd. $a skrev';
$string['onyouwrote'] = 'd. $a skrev du';
$string['open'] = 'Start';
$string['openadialoguewith'] = 'Start dialog med';
$string['opendialogue'] = 'Start dialog';
$string['opendialogueentries'] = 'Åben dialog indlæg';
$string['pane0'] = 'Åben en dialog';
$string['pane1'] = '$a dialoger venter på svar fra dig';
$string['pane1one'] = '1 dialog venter på svar fra dig';
$string['pane2'] = '$a dialoger venter på svar fra modparten';
$string['pane2one'] = '1 dialog venter på svar fra modparten';
$string['pane3'] = '$a lukkede dialoger';
$string['pane3one'] = '1 lukket dialog';
$string['seen'] = 'Set $a siden';
$string['sendmailmessages'] = 'Send emailkopi om mine nye beskeder';
$string['status'] = 'Status';
$string['studenttostudent'] = 'Elev til elev';
$string['subject'] = 'Emne';
$string['subjectadded'] = 'Emne tilføjet';
$string['teachertostudent'] = 'Underviser til elev';
$string['typefirstentry'] = 'Skriv den første post her';
$string['typefollowup'] = 'Skriv opfølger her';
$string['typeofdialogue'] = 'Type dialog';
$string['typereply'] = 'Skriv svar her';
$string['viewallentries'] = 'Vis $a beskeder';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.