Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

executable file 8 lines (8 sloc) 0.476 kB
<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/chat/icon.gif">&nbsp;<B>Chat</B></P>
<UL>
<P>Modul Chat umožňuje účastníkům kurzu diskutovat spolu na internetu v reálném
čase. Je to užitečný způsob, jak získat jiný pohled na sebe navzájem i na téma,
o kterém se diskutuje. Chatovací místnosti nabízejí zcela jiný typ komunikace
než asynchronní diskuse ve fórech. Modul obsahuje řadu nástrojů pro správu
chatování a pro prohlížení proběhlých diskusí.</P>
</UL>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.