Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

29 lines (24 sloc) 2.536 kB
<p align="center"><b>Liên kết Chuyển tới</b></p>
<p>Mỗi câu trả lời (cho các câu hỏi) hoặc mô tả (của các trang phân nhánh) đều có một liên kết Chuyển tới (Jump-to link).
Khi một câu trả lời được đưa ra, hồi đáp cho câu trả lời sẽ được hiển thị
tới học viên. Sau đó học viên sẽ nhìn thấy trang gắn với liên kết Chuyển tới. Liên kết này có thể là tương đối hoặc tuyệt đối. Các liên kết tương đối là <b>Trang
này</b> và <b>Trang tiếp theo</b>. <b>Trang này</b> nghĩa là học viên sẽ một lần nữa thấy lại
trang hiện tại. <b>Trang tiếp theo</b> hiển thị trang theo sau trang hiện tại theo
thứ tự sắp xếp lôgic của các trang. Một liên kết tuyệt đối được xác định bằng cách chọn
<b>tiêu đề</b> của trang.</p>
<p>Chú ý rằng một liên kết (tương đối) Chuyển tới <b>Trang tiếp theo</b> có thể hiển thị các trang khác nhau
một khi các trang bị thay đổi thứ tự. Còn các liên kết Chuyển tới sử dụng <b>tiêu đề</b>
của trang luôn hiển thị đúng trang đó sau khi thứ tự các trang bị thay đổi.</p>
<p>Các Chuyển tới đặc biệt</p>
<p>Câu hỏi chưa xem trong một bảng phân nhánh</p>
<p>Liên kết này sẽ hướng tới ngẫu nhiên một câu hỏi mà chưa được xem (bởi học viên trong lần học này)
giữa bảng phân nhánh này và trang Kết thúc bài học hoặc trang Kết thúc bảng phân nhánh.</p>
<p>Câu hỏi ngẫu nhiên trong một bảng phân nhánh</p>
<p>Liên kết này sẽ hướng tới một câu hỏi được lựa chọn ngẫu nhiên giữa bảng phân nhánh hiện tại
và trang Kết thúc bài học hoặc trang Kết thúc bảng phân nhánh. Nếu học viên đã trả lời
câu hỏi và số lần được phép trả lời lớn hơn 1, họ sẽ có một cơ hội nữa để
giành điểm cho câu trả lời. Nếu số lần được phép trả lời là 1, câu hỏi đã trả lời sẽ bị ẩn đi
và một câu hỏi ngẫu nhiên khác sẽ được hiển thị.</p>
<p>Bảng phân nhánh ngẫu nhiên</p>
<p>Liên kết này sẽ hướng tới một Bảng phân nhánh ngẫu nhiên giữa Bảng phân nhánh hiện tại và trang Kết thúc bài học hoặc
trang Kết thúc bảng phân nhánh.</p>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.