Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

executable file 161 lines (150 sloc) 8.148 kB
<P ALIGN=CENTER><B>Sobre l'editor de text enriquit HTML</B></P>
<P>Disponibilitat: <B>
<? if (!$CFG->htmleditor) {
print_string("htmleditordisabledadmin");
} else if (!$USER->htmleditor) {
print_string("htmleditordisabled");
} else if (!can_use_richtext_editor()) {
print_string("htmleditordisabledbrowser");
} else {
print_string("htmleditoravailable");
}
?>
</B></P>
<P>L'editor de text enriquit HTML ens proporciona una interf&iacute;cie de processador
de textos incrustada en una p&agrave;gina web per permetre-us editar text d'una
forma intu&iuml;tiva, i el resultat &eacute;s codi HTML normal.
<P>A m&eacute;s de formatar text aquest editor presenta una s&egrave;rie de caracter&iacute;stiques
extra que podeu trobar &uacute;tils.
<P><B>Copiar text des d'altres aplicacions</B></P>
<UL>
<p>Podeu copiar i enganxar-hi directament text enriquit des d'altres aplicacions Windows, com ara Microsoft Word, i es conservar&agrave; el formatatge. Nom&eacute;s cal que useu els men&uacute;s habituals de copiar i enganxar del vostre navegador (o les tecles equivalents control-C i control-V).</p>
</UL>
<P><B>Inserir imatges <img border="0" hspace="10" src="lib/rte/images/icon_ins_image.gif"></B></P>
<UL>
<P>Si teniu imatges publicades en un lloc web i accessibles per mitj&agrave; d'un URL les podeu incloure en els vostres textos per mitj&agrave; del bot&oacute; "Insereix imatge".
</UL>
<P><B>Inserir taules<img border="0" hspace="10" src="lib/rte/images/icon_ins_table.gif"></B></P>
<UL>
<P>Podeu formatar els textos amb taules utilitzan el bot&oacute; "Insereix taules"
de la barra de men&uacute;s.
</UL>
<P><B>Inserir enlla&ccedil;os<img border="0" hspace="10" src="lib/rte/images/icon_ins_link.gif"></B></P>
<UL>
<p>Per crear un nou enlla&ccedil; primer cal escriure el text on voleu que hi hagi l'&iexcl;enlla&ccedil;. En acabat seleccioneu-lo i feu clic al bot&oacute; d'enlla&ccedil; de la barra de men&uacute;s. Escriviu l'URL que voleu enlla&ccedil;ar i ja ho teniu.</p>
</UL>
<P><B>Inserir emoticones<img border="0" hspace="10" src="pix/s/smiley.gif" width="15" height="15"></B></P>
<UL>
<p>Per incrustar emoticones en els textos feu clic al bot&oacute; de l'emoticona de la barra de men&uacute;s. Un di&agrave;leg us permetr&agrave; triar les diferents emoticones. Tamb&eacute; podeu escriure directament el codi corresponent a l'emoticona i despr&eacute;s quan es mostri el text es convertir&agrave; autom&agrave;ticament en l'emoticona.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table border="1" align="center">
<tr valign="top">
<td>
<table border="0" align="center" cellpadding="5">
<tr>
<td><a href="javascript:inserttext(':-)')"><img border="0" hspace="10" src="pix/s/smiley.gif" width="15" height="15"></a></td>
<td>somriure</td>
<td><font face="courier">:-)</font></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="javascript:inserttext(':-D')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/biggrin.gif" width="15" height="15"></a></td>
<td>rialla</td>
<td><font face="courier">:-D</font></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="javascript:inserttext(';-)')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/wink.gif" width="15" height="15"></a></td>
<td>fer l'ullet</td>
<td><font face="courier">;-)</font></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="javascript:inserttext(':-/')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/mixed.gif" width="15" height="15"></a></td>
<td>indec&iacute;s</td>
<td><font face="courier">:-/</font></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="javascript:inserttext('V-.')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/thoughtful.gif" width="15" height="15"></a></td>
<td>pensar&oacute;s</td>
<td><font face="courier">V-.</font></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="javascript:inserttext(':-P')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/tongueout.gif" width="15" height="15"></a></td>
<td>burleta</td>
<td><font face="courier">:-P</font></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="javascript:inserttext('B-)')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/cool.gif" width="15" height="15"></a></td>
<td>guai</td>
<td><font face="courier">B-)</font></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="javascript:inserttext('^-)')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/approve.gif" width="15" height="15"></a></td>
<td>d'acord</td>
<td><font face="courier">^-)</font></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="javascript:inserttext('8-)')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/wideeyes.gif" width="15" height="15"></a></td>
<td>ulls oberts</td>
<td><font face="courier">8-)</font></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="javascript:inserttext('8-o')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/surprise.gif" width="15" height="15"></a></td>
<td>sorpr&egrave;s</td>
<td><font face="courier">8-o</font></td>
</tr>
</table>
</td>
<td>
<table border="0" align="center" cellpadding="5">
<tr>
<td><a href="javascript:inserttext(':-(')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/sad.gif" width="15" height="15"></a></td>
<td>trist</td>
<td><font face="courier">:-(</font></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="javascript:inserttext('8-.')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/shy.gif" width="15" height="15"></a></td>
<td>t&iacute;mid</td>
<td><font face="courier">8-.</font></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="javascript:inserttext(':-I')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/blush.gif" width="15" height="15"></a></td>
<td>avergonyit</td>
<td><font face="courier">:-I</font></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="javascript:inserttext(':-X')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/kiss.gif" width="15" height="15"></a></td>
<td>pet&oacute;</td>
<td><font face="courier">:-X</font></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="javascript:inserttext(':o)')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/clown.gif" width="15" height="15"></a></td>
<td>pallasso</td>
<td><font face="courier">:o)</font></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="javascript:inserttext('P-|')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/blackeye.gif" width="15" height="15"></a></td>
<td>ull tapat</td>
<td><font face="courier">P-|</font></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="javascript:inserttext('8-[')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/angry.gif" width="15" height="15"></a></td>
<td>enfadat</td>
<td><font face="courier">8-[</font></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="javascript:inserttext('xx-P')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/dead.gif" width="15" height="15"></a></td>
<td>mort</td>
<td><font face="courier">xx-P</font></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="javascript:inserttext('|-.')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/sleepy.gif" width="15" height="15"></a></td>
<td>somnolent</td>
<td><font face="courier">|-.</font></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="javascript:inserttext('}-]')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/evil.gif" width="15" height="15"></a></td>
<td>dolent</td>
<td><font face="courier">}-]</font></td>
</tr>
</table>
</table>
</UL>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.