Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

40 lines (36 sloc) 3.631 kb
<?PHP // $Id$
// error.php - created with Moodle 1.6 development (2005060201)
$string['adminprimarynoedit'] = 'Hindi maaaring iedit ng iba ang pangunahing admin';
$string['confirmsesskeybad'] = 'Paumanhin, nguni\'t hindi makumpirma ang susi mo pangsesyon, na kailangan para magawa ang aksiyong ito. Ang panseguridad na katangiang ito ay pumipigil sa aksidente o malisyosong pagpapatakbo ng mahahalagang gawain na kunwari ay nasa iyong pangalan. Pakitiyak na talagang nais mong patakbuhin ang gawaing ito.';
$string['coursegroupunknown'] = 'Hindi tinukoy ang kursong kaugnay ng pangkat $a ';
$string['errorcleaningdirectory'] = 'Nagka-error sa paglilinis ng direktoryong \"$a\"';
$string['errorcopyingfiles'] = 'Nagka-error sa pagkopya ng mga file';
$string['errorcreatingdirectory'] = 'Nagka-error sa paglikha ng direktoryong \"$a\"';
$string['errorcreatingfile'] = 'Nagka-error sa paglikha ng file na \"$a\"';
$string['erroronline'] = 'May error sa linya $a';
$string['errorreadingfile'] = 'Nagka-error sa pagbasa ng file na \"$a\"';
$string['errorunzippingfiles'] = 'Nagka-error sa pag-unzip ng mga file';
$string['fieldrequired'] = '\"$a\" ay field na kailangan';
$string['filenotfound'] = 'Paumanhin, hindi matagpuan ang hinihiling na file';
$string['groupalready'] = 'Miyembro na ng pangkat $a ang user';
$string['groupunknown'] = 'Hindi nakaugnay ang pangkat $a sa isang partikular na kurso';
$string['invalidfieldname'] = 'Hindi tanggap na pangalan ng field ang \"$a\" ';
$string['invalidfiletype'] = 'Hindi tanggap na uri ng file ang \"$a\"';
$string['invalidxmlfile'] = 'Hindi tanggap na XML file ang \"$a\"';
$string['missingfield'] = 'Nawawala ang field \"$a\"';
$string['modulerequirementsnotmet'] = 'Hindi maiinstol ang modyul na \"$a->modulename\" ($a->moduleversion). Kailangan nito ng bagong bersiyon ng Moodle (sa kasalukuyan ay gumagamit ka ng $a->currentmoodle, kailangan mo ng $a->requiremoodle).';
$string['nonmeaningfulcontent'] = 'Dimakabuluhang nilalaman';
$string['notavailable'] = 'Hindi magagamit iyan sa kasalukuyan';
$string['onlyeditingteachers'] = 'Tanging ang mga guro na nakapag-eedit ang makagagawa niyan.';
$string['onlyeditown'] = 'Tanging ang sarili mong impormasyon ang maeedit mo';
$string['processingstops'] = 'Huminto ang pagproseso dito. Hindi na ginamit ang nalalabing rekord.';
$string['restricteduser'] = 'Paumanhin, nguni\'t hindi pinahihintulutan ang kasalukuyang account mong \"$a\" na gawin iyan.';
$string['sessionerroruser'] = 'Nagtime-out ang sesyon mo o nakatagpo ng error. Maglog-in mulî.';
$string['sessionerroruser2'] = 'May natagpuang error sa server na nakaapekto sa paglog-in mo. Pakilog-in mulî o patayin at buhayin mulî ang browser mo.';
$string['sessionipnomatch'] = 'Paumanhin, nguni\'t parang nagbago ang IP number mo simula ng huli kang maglog-in. Ang panseguridad na katangiang ito ay pinipigil ang mga cracker na nakawin ang pagkatao mo habang nakalog-in sa site na ito. Ang mga normal na user ay hindi dapat makakita ng ganitong mensahe - hingan ng tulong ang administrador ng site.';
$string['statscatchupmode'] = 'Ang estadistika ay kasalukuyang nasa mode na naghahabol. Sa kasalukuyan $a->daysdone araw ang naproseso na at $a->dayspending ang nakabimbin. Balikan mo na lamang muli!';
$string['unknowncourse'] = 'Dikilalang kurso na may pangalang \"$a\"';
$string['usernotaddederror'] = 'Hindi idinagdag ang user \"$a\" - dikilalang error';
$string['usernotaddedregistered'] = 'Hindi idinagdag ang user \"$a\" - nakarehistro na ';
$string['usernotavailable'] = 'Hindi mo maaaring makita ang mga detalye hinggil sa user na ito.';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.