Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
9 lines (8 sloc) 682 Bytes
<p align="center"><b>Begindatum van het vak</b></p>
<p>Hier bepaal je de startdatum van je vak of cursus. (in je eigen tijdzone)</p>
<p>Deze keuze bepaalt hoe je vak er gaat uitzien als je kiest voor het "wekelijks format". De eerste week begint op
de datum die je hier instelt.</p>
<p>Deze instelling heeft weinig belang voor vakken met het "sociaal" of "onderwerp" format.</p>
<p>De enige plaats waar deze instelling nog effect heeft is in de logbestanden: je zult geen logbestanden kunnen bekijken van vóór deze datum.</p>
<p>Het is dus meestal wel zinnig om deze datum in te stellen op de startdatum van je cursus, als die datum bepaald is.
En dit voor gelijk welke format.</p>
Something went wrong with that request. Please try again.