Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

7 lines (6 sloc) 349 Bytes
<p align="center"><b>Uploadlimiet voor het vak</b></p>
<p>Deze instelling bepaald de maximumgrootte die bestanden mogen hebben om geüpload te
kunnen worden door een leerling, begrensd door de site-instelling,
ingesteld door de beheerder.</p>
<p>Het is mogelijk om deze grootte verder in te krimpen
via de instellingen in elke activiteitsmodule.</p>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.