Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

3 lines (2 sloc) 0.401 kB
<p style="text-align: center; font-weight: bold">Pasadyang Pag-iiskor</p>
<p>Pahihintulutan kayo nito na magbigay ng denumerong halaga ng puntos sa bawat sagot. Maaaring magkaroon ng negatibo o posibo na halaga ang mga sagot. Ang mga inangkat na tanong ay awtomatikong bibigyan ng 1 puntos para sa mga wastong sagot at 0 para sa malî, bagama't mababago mo pa rin ito pagkatapos ng pag-angkat.</p>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.