Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
tree: 34acaa3f50
Fetching contributors…

Octocat-spinner-32-eaf2f5

Cannot retrieve contributors at this time

file 7 lines (5 sloc) 0.332 kb
1 2 3 4 5 6
<p style="text-align: center; font-weight: bold">Ipakita ang Kaliwang Menu</p>

<p>Magpapakita ito ng listahan ng mga pahina (Mga Manghad ng Sanga) sa aralin.
Sa default ay hindi ipapakita ang mga pahina ng tanong, pahina ng cluster, atb.
(kung nais mong ipakita ang mga pahina ng tanong, tsekan ang opsiyon na ito sa tanong).
</p>
Something went wrong with that request. Please try again.