Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

13 lines (9 sloc) 0.583 kB
<p style="text-align: center; font-weight: bold">Kung Paano Kinukuwenta
ang Pauli't-ulit na Pagkuha ng Aralin</p>
<p>Kapag ang mga mag-aaral ay pinahintulutang makaulit sa pagkuha ng
aralin, ang opsiyon na ito ay magagamit ng guro upang ipakita ang marka
para sa aralin sa, halimbawa ay, sa pahina ng <b>Mga Marka</b>.
Ipapakita ito bilang alin sa dalawa, bilang <b>katamtaman</b>, ang
katamtamang marka ng una at susunod na pagkuha; o bilang marka mula sa
<b>pinakamagagaling</b> na pagkuha ng mag-aaral.</p>
<p>Maaaring mabago ang opsiyon na ito anumang oras naisin.</p>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.