Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

48 lines (36 sloc) 2.242 kb
<p style="text-align: center; font-weight: bold">Ang Link na Lumukso-sa</p>
<p>Ang bawat Sagot (para sa mga tanong) o Deskripsiyon (para sa mga
pahinang pang-Sanga) ay may Lumukso-sa na link. Kapag ang sagot na ito
ang pinilì, ang tugon sa sagot ay ipapakita sa mag-aaral. Pagkatapos
nito, makikita ng mag-aaral ang pahinang ibinigay sa Lumukso-sa na link.
Ang link na ito ay maaaring maging relatibo o absoluto. Ang mga
relatibong link ay <i>Pahinang ito</i> at <i>Susunod na pahina</i>. Ang
ibig sabihin ng <i>Pahinang ito</i> ay makikita mulî ng mag-aaral ang
kasalukuyang pahina. Ipinapakita naman ng <i>Susunod na pahina</i> ang
pahinang susunod sa pahinang ito alinsunod sa panglohika na kaayusan ng
mga pahina. Ang mga absolutong link ng pahina ay itinatakda sa
pamamagitan ng pagpilì sa <b>pamagat</b> ng pahina.</p>
<p>Tandaan na ang isang (relatibo)
<i>Susunod na pahina</i> na link na Lumukso-sa ay maaaring magpakita ng
ibang pahina matapos mailipat ang mga pahina. Samantalang ang mga
Lumukso-sa na link, na gumagamit ng <b>pamagat</b> ng pahina ay palaging
ipapakita ang parehong pahina matapos mang mailipat ang mga pahina.</p>
<p><b>Espesyal na Paglukso</b></p>
<p>Dinakikitang Tanong sa loob ng isang Sanga</p>
<p style="margin-left: 3em">Maglilink ito sa isang pinilì nang random na
dinakikita (ng mag-aaral sa pagkuha niyang ito ng aralin) na tanong s
apagitan ng manghad ng sanga at ng <i>Dulo ng Aralin</i> o sa susunod
na <i>Dulo ng Sanga</i>.</p>
<p>Random na Tanong sa loob ng isang Sanga</p>
<p style="margin-left: 3em">Maglilink ito sa isang pinilì nang random na
tanong sa paggitan ng kasalukuyang manghad ng sanga at ng <i>Dulo ng
Aralin</i> o ng susunod na <i>Dulo ng Sanga</i>. Kung nakita na ng
mag-aaral ang tanong at ang pagkuha ay higit sa 1, makakakuha sila ng
isa pang pagkakataon na makuha ang (mga) puntos ng tanong na iyon.
Kapag ang pagkuha ay itinakda sa 1, ang tanong ay lalaktawan at isa pang
random na tanong ang ipapakita.</p>
<p>Random na Manghad ng Sanga</p>
<p style="margin-left: 3em">Lulukso ito sa isang random na
<i>Manghad ng Sanga</i> sa pagitan ng kasalukuyang <i>Manghad ng
Sanga</i> at ng <i>Dulo ng Aralin</i> o ng susunod na <i>Dulo ng
Sanga</i>.</p>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.