Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

18 lines (14 sloc) 0.918 kB
<p style="text-align: center; font-weight: bold">Ang Maksimum na Bilang
ng Sagot sa isang Aralin</p>
<p>Itinatakda ng halagang ito ang maksimum na bilang ng sagot na
magagamit ng isang guro. Ang default na halaga ay 4. Kung ang aralin
ay gumagamit lamang ng, sabihin natin na, TAMA o MALI na tanong sa
kabuuan, makatwiran lamang na itakda ang halagang ito sa 2.</p>
<p>Itinatakda rin ng parameter na ito ang maksimum na bilang ng Sanga na
magagamit sa <i>Manghad ng Sanga</i>.</p>
<p>Ligtas na baguhin ang halaga ng parameter na ito sa isang aralin na
mayroon nang nilalaman. Sa katotohanan kung nais mong magdagdag ng
tanong na marami ang pagpipilian o isang mahabang manghad ng Sanga,
kakailanganin mong baguhin ang parameter na ito. Pagkatapos maidagdag
ang (dipangkaraniwang) tanong o <i>Manghad ng Sanga</i>, ito ay maaari
nang bawasan at gawing mas &quot;istandard&quot; ang halaga.</p>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.