Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

6 lines (4 sloc) 0.202 kb
<p style="text-align: center; font-weight: bold">Pahintulutan ang
Pagrerebyu ng Mag-aaral</p>
<p>Pahihintulutan nito ang mag-aaral na magnabiga pabalik sa aralin
upang mabago ang mga sagot nila.</p>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.